Tools

E-mail Print PDF

 

โครงการกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ปี 2556

สื่ออาสา... สืบสานพระราชดำริ

 

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองพระราชดำริ และได้ทำหน้าที่ในการรวบรวมพระราชดำริ ประสานงานติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับประชาชนคนไทยและต่างชาติให้ได้รับความรู้และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 66 ปี ดังนั้น เพื่อให้แนวพระราชดำริสามารถเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำนักงาน กปร. จึงมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยให้สื่อมวลชนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่แนวพระราชดำริและผลสำเร็จไปสู่ประชาชนและสังคมโดยรวมให้ได้ตระหนัก และสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการพัฒนา รวมทั้งทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนองพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในแนวพระราชดำริและสามารถขยายผลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น           
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างถูกต้องและแพร่หลายยิ่งขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. สื่อมวลชนทุกแขนง           
3. ประชาชนทั่วไป  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ทำให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงแนวพระราชดำริ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ที่ทรงมีต่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
2. สำนักงาน กปร. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศ์ 
ให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น          
3. ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จยิ่งขึ้น
4. ทำให้สื่อมวลชนได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นที่แพร่หลาย
ยิ่งขึ้น  


 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>