Tools

E-mail Print PDF
 นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ จับรางวัลผู้เข้าชมนิทรรศการในงานฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฯ จ.ฉะเชิงเทรา  (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9-09-59)  ...อ่านต่อ 

 สำนักงาน กปร. นำคณะเยาวชนจากโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2  จำนวน 89 คน จากสถาบันการศึกษา 14 แห่ง ร่วมกิจกรรมธนาคารอาสาสานต่อแนวพระราชดำริ (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1-09-59)  ...อ่านต่อ 

 งานนิทรรศการ "บัวบาทยาตรา" ที่สำนักงาน กปร. ร่วมจิดนิทรรศการ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี ที่ผ่านมานั้น ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและนักเรียน นักศึกษาเป็นจำนวนมาก  (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2-08-59) ...อ่านต่อ 

 นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร ผู้อำนวยกองประสานงานพื้นที่ภาคใต้ นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. ร่วมชมสวนพฤษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1-07-59) ...อ่านต่อ 

 นางสุพร ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการกองประสานงานพื้นที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านขยายผลปี 2559 และรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560 (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29-06-59) ...อ่านต่อ 

 นางอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานโครงการฯ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส  (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27-06-59) ...อ่านต่อ 

 สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง จัดโครงการ "ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่งาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน"  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2559  (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25-06-59) ...อ่านต่อ 

 สำนักงาน กปร. นำอาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 3   (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24-06-59) ...อ่านต่อ 

 สำนักงาน กปร. ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการบริการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 5  (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22-06-59) ...อ่านต่อ 

 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศราบกิจพอเพียง (พพร.)
รุ่นที่ 5 
  
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 21-06-59) ...อ่านต่อ 

 หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กปร.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20-06-59) ...อ่านต่อ 

น.ส.สายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ร่วมแถลงข่าวโครงการเยี่ยมบ้านพ่อ จังหวัดนราธิวาส  ประจำปี 2559  (นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23-05-59) ...อ่านต่อ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ จ.สกลนคร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาพืชสมุนไพรเศรษฐกิจแบบครบวงจร รุ่นที่ 1 (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 01-04-59) ...อ่านต่อ 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ จ.สกลนคร ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านนายาง จ.นครพนม เขามาศึกษาดูงาน (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19-03-59) ...อ่านต่อ 

 นายปวัตร์ นวะมะรัตนะ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนากรมการข้าว  (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22-03-59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีเป็นประธานใรพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.)" รุ่นที่ 5  (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23-03-59) ...อ่านต่อ

 หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2-2559 
( นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25-03-59)
 ...อ่านต่อ


 หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์  และคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ณ สระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 15-03-59) ...อ่านต่อ

 หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์  และคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ณ โรงเรียนบ้านม่วง จ.สกลนคร  (นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 12-03-59)
 ...อ่านต่อ

 เดินหน้าใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก (นสพ.คมชัดลึก ฉบับวันที่ 21-10-57) ...อ่านต่อ 

 ศูนย์เรียนรู้ฯเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15-10-57) ...อ่านต่อ 

 ต่างชาติยอมรับวันภาชนะจักสานของไทย (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17-07-57) ...อ่านต่อ

 จัดแสดงผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องฯในกรุงปารีส (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 31-07-57) ...อ่านต่อ

 ศิลปะแกะสลักอีกอาชีพที่กำลังรุ่งในต่างแดน (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 01-08-57) ...อ่านต่ออ่านหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ครั้งที่  2/2557 
 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  ครั้งที่  2/2557 

 ข่าวประชาสัมพันธ์    ประมวลภาพการประชุม

 

 

 
สำนักราชเลขาธิการ ขอเชิญชวนร่วมประกวด บทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ "สุขพอที่พ่อให้" ว่าด้วยความรู้ตามแนวพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.sukphor.com และ www.สุขพอ.com....อ่านต่อ
 
สำนักงาน กปร. ต่อยอดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 3 สู่ รุ่นที่ ปี 2557
นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ....อ่านต่อ

 

ร่วมถ่ายทอดความสำเร็จงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมุมมอง “ภาพที่ฉันเห็นกับงานของในหลวง  
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กปร. ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ
 “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง” ขึ้น ....
อ่านต่อ
ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2556 (RDPB CAMP) 
โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2556 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ....
อ่านต่อ

 

 

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>