Tools

E-mail Print PDF

๑๑. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง จังหวัดเชียงใหม่

  โครงการฝายน้ำตกหินเขียวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 
 
 
๑. ความเป็นมา
 
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับโครงการฝายน้ำตกหินเขียวพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาคลองใหญ่หินเขียวเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านสันกำแพง หมู่ที่ 19 และบ้านสันกำแพง 1 หมู่ที่ 23 ตำบลรับร่อ ซึ่งประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/8674 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550)
 
 
๒. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 
     1. ปี พ.ศ. 2552 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ และระบบท่อส่งน้ำช่วงต้น ความยาวประมาณ 2,645.00 เมตร (ใช้งบประมาณจาก กปร. จำนวน 29,969,000 บาท)
    2. ปี พ.ศ. 2553 กรมชลประทานได้จัดสรรงบประมาณปกติดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ จำนวน 3 สาย ความยาวรวม 9,220.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ จำนวน  82 แห่ง และถังเก็บน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง โดยราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชื่อ “กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายน้ำตกหินเขียว
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำกันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
๓. ประโยชน์ที่ได้รับ
     
     สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านสันกำแพง หมู่ที่ 19 และบ้านสันกำแพง 1 หมู่ที่ 23 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 500 ครัวเรือน 2,500 คน และสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งประมาณ 2,500 ไร่ ช่วงฤดูฝนประมาณ 5,000 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 

๔. การดำเนินงานในปัจจุบัน
 
     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักงานราชเลขาธิการในขณะนั้น ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ และได้มอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อขยายพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรเพิ่มมากขึ้น 
       กรมชลประทานได้พิจารณาและดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติม ความยาวประมาณ 4,800 เมตร พร้อมกับก่อสร้างถังเก็บน้ำ จำนวน  5 แห่ง ปัจจุบัน มีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 98 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 ทั้งนี้ จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 500 คน และพื้นที่ทำการเกษตรอีกประมาณ 500 ไร่
      นอกจากนี้ ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ บางราย ยังได้ดำเนินการการขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย
 
 
 
      

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>