Tools

E-mail Print PDF

๑๐. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง จังหวัดเชียงใหม่

  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง
 อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
๑. ความเป็นมา
 
      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บ้านลีซอเสาแดง หมู่ที่ 7 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม (ปัจจุบันแยกพื้นที่ออกเป็นอำเภอกัลยาณิวัฒนา) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดอยขุนห้วยยา เนื่องจากทรงทราบว่า พื้นที่ป่าแถบนั้นในอดีตได้ถูกแผ้วถางไปจำนวนหนึ่ง โดยราษฎรบ้านลีซอเสาแดง เพื่อใช้พื้นที่ปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยมาก่อน เมื่อทางราชการได้ทำการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด ราษฎรบ้านลีซอเสาแดงได้เลิกปลูกฝิ่นและหาเลี้ยงชีพด้วยการทำการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว โดยการทำไร่เลื่อนลอยหรือไร่หมุนเวียน ผลผลิตที่ได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทำให้เมื่อสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกคนหนุ่มสาวบ้านเสาแดง จึงได้ละทิ้งถิ่นฐานไปหางานทำในตัวเมือง เพื่อหารายได้ นอกจากนั้นยังพบว่า ราษฎรบ้านลีซอเสาแดงยังขาดโอกาสทางการศึกษา และการบริการทางสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ดังนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น และให้ราษฎรบ้านกะเหรี่ยงห้วยเขียดแห้งได้เข้ามาร่วมอยู่ในโครงการด้วย
 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 
     ๒.๑ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
     ๒.๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
     ๒.๓ ให้ราษฎรเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกวิธีในพื้นที่จำกัด แต่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อขยายที่ทำกิน
     ๒.๔ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารบริเวณดอยขุนห้วยยา และฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสมบูรณ์ดังเดิม
     ๒.๕ เพื่อสร้างชุมชนให้มีความมั่นคง ปลอดยาเสพติด
 

๓. ผลการดำเนินงาน
 
     ๑. หยุดยั้งการบุกรุกแผ้วถางป่าบริเวณขุนห้วยยา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำแจ่มตอนบน มีลำห้วยสาขาที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยตอง ห้วยยา ห้วยโป่ง ห้วยเขียดแห้ง และห้วยหมาบ้า 
     ๒. เพิ่มพื้นที่ป่าสมบูรณ์ขึ้น พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากการทำไร่เลื่อนลอย ไร่หมุนเวียน และเป็นพื้นที่ปลูกไร่ฝิ่นเดิมบริเวณขุนห้วยยาได้รับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เนื้อที่ 3,300 ไร่ 
สภาพป่า  ต้นน้ำดังกล่าวสมบูรณ์ขึ้นเป็นพื้นที่สำหรับการกักเก็บน้ำฝนไว้ในดิน ให้ราษฎรใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร 
   ๓. ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ราษฎรมีสุขภาพดีจากการที่ราษฎรได้รับการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน (โซล่าร์โฮมและพลังงานน้ำ) เยาวชนทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ และมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากราษฎรไปทำงานเป็นลูกจ้างของสถานี การปฏิบัติจริงทำให้ได้เรียนรู้การทำเกษตรอย่างถูกวิธี 
    ในพื้นที่จำกัด แต่ให้ผลผลิตสูง เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ ประกอบกับพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรที่อยู่ในเขตบริการของระบบชลประทาน ทำให้สามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เสริม จากงานศิลปาชีพ ได้แก่ การทอผ้า และเครื่องเงิน โดยในปี 2557 ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ราษฎรบ้านเสาแดงมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 163,370 บาท/ปี รายได้บุคคลเฉลี่ย 40,072 บาท/ปี 
 

๔. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้มาเยี่ยมโครงการฯ จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่

     ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547
     ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
     ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
     ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552
     ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
     ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557  
 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>