Tools

E-mail Print PDF

๙. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำพูน

  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ
 อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน
 
๑. ความเป็นมา

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยโทก ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้งและประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน ตามที่ นายศรีวรรณ นำมา ผู้ใหญ่บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
  
      ๑. เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านห้วยโทก และหมู่บ้านใกล้เคียง 
ได้อย่างเพียงพอ
    ๒. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านห้วยโทก และหมู่บ้านใกล้เคียงประมาณ 180 ครัวเรือน ประชากร 700 คน
     ๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบ้านห้วยโทก และหมู่บ้านใกล้เคียงให้ดีขึ้น มีอาชีพและที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน
     ๔. เพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่บ้านห้วยโทก
     ๕. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรใช้บริโภคและเป็นอาชีพเสริมรายได้
 
      
 
๓. ปัญหาและอุปสรรค
 
     ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก  บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ประสบปัญหาเรื่องน้ำดังนี้
     ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่โครงการจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้ไม่มีน้ำสำหรับทำการเกษตร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลง สาเหตุของการขาดแคลนน้ำเนื่องจากในลำห้วยโทกยังไม่มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ นอกจากนี้ปัจจุบันราษฎรได้ก่อสร้างฝายชั่วคราวพร้อมทั้งระบบท่อส่งน้ำใช้เองในแปลงเกษตร ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้บางช่วงของแนวระบบท่อมีการแตกและรั่วซึม ไม่สามารถใช้ทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
      ปัญหาน้ำท่วม  ในช่วงฤดูฝนพื้นที่บ้านห้วยโทกที่อยู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำจะประสบกับปัญหาฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน เนื่องจากปริมาณน้ำหลากจากลำห้วยโทก
ไม่สามารถระบายลงลำน้ำลี้ได้ทัน ในขณะที่ระดับน้ำในลำน้ำลี้มีระดับสูงและเอ่อล้นตลิ่ง ทำให้พืชผลทางการเกษตรและพื้นที่พักอาศัยของราษฎรได้รับความเสียหาย เป็นประจำเกือบทุกปี 
 

๔. แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการ

    จากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ ประกอบกับการพิจารณาแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และการสอบถามข้อมูลจากราษฎรบ้านห้วยโทก พบว่าพื้นที่บ้านห้วยโทกช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร และในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำหลากท่วมฉับพลันจากลำห้วยโทกที่ไหลผ่านหมู่บ้าน สร้างความเสียหายให้กับราษฎร ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้พิจารณาสภาพการไหลของน้ำในลำห้วยโทก ซึ่งมีการแพร่กระจายของปริมาณน้ำท่าช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม) ในปริมาณมาก แต่ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน) มีปริมาณน้ำน้อยมากและในเดือนเมษายนจะไม่มีน้ำไหลในลำห้วยโทก  จึงเห็นควรให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำห้วยโทก เพื่อเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
      และช่วยบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโทกตอนล่าง (บ้านห้วยโทก) ในช่วงที่เกิดน้ำหลาก นอกจากนี้พื้นที่การเกษตรในหมู่บ้านห้วยโทกยังไม่มีการก่อสร้างระบบส่งน้ำที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด จึงเห็นควรให้ก่อสร้างระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ เพื่อสามารถกระจายน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร และใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านห้วยโทกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
 

๕. สรุปลักษณะโครงการ
 
    อ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ
 
      - ที่ตั้งหัวงาน บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
  พิกัด 47 QMA 786-188 ระวาง 4745 I  แผนที่ 1:50,000
- ประเภทโครงการ อ่างเก็บน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ
- พื้นที่รับน้ำฝนเหนือหัวงานประมาณ 2.41 ตารางกิโลเมตร
- ระดับสูงสุดของลำน้ำสายหลัก +990.00 เมตร (รทก.)
- ระดับท้องลำน้ำจุดที่ตั้งหัวงาน +425.11 เมตร (รทก.)
- ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงหัวงาน 2.24 กิโลเมตร
- ลาดลำน้ำบริเวณหัวงาน 1: 18
- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรวมทั้งปี 1,000.46 มิลลิเมตร
- จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรวมทั้งปี 94.80 วัน
- อัตราการระเหยเฉลี่ยรวมทั้งปี 1,466.38 มิลลิเมตร
- ปริมาณน้ำไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยรวมทั้งปี ประมาณ 0.475 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำนองสูงสุด (Return Period 50 ปี) 2.80 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- อาคารหัวงาน
  ขนาดความยาวของทำนบดิน 120.00 เมตร 
  ขนาดความสูงของทำนบดิน 33.00 เมตร
  ขนาดความกว้างของทำนบดิน 9.00 เมตร
- อาคารท่อส่งน้ำปากคลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 183 เมตร
- อาคารทางระบายน้ำล้น กว้าง 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 135 เมตร
- ระดับสันทำนบดิน +478.00 เมตร (รทก.)
- ระดับเก็บกักของอ่างเก็บน้ำ +475.00 เมตร (รทก.)
- ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 0.391 ล้านลูกบาศก์เมตร
- พื้นที่ผิวน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 48,089 ตารางเมตร
- ระบบส่งน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ ชนิดท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาวรวม 4,872  เมตร
- อาคารบ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 10 แห่ง
  ขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง
- พื้นที่ชลประทาน ฤดูฝน 420 ไร่ ฤดูแล้ง 220 ไร่
 
๖. สถานะปัจจุบัน

    กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2559 เพื่อดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทก ขนาดความจุ 391,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดความยาวของทำนบดิน 120 เมตร ขนาดความสูงของทำนบดิน 33 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้จำนวน 420 ไร่ 
 
 
 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>