Tools

E-mail Print PDF

๘.โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร

  โครงกาสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา 
 อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
๑. ความเป็นมา
 
      เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2551 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ข้าราชการและพนักงานอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า โดยขอให้มีความร่วมมือกับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ช่วยดูแล รักษาป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งน้ำและป่าไม้ให้มีคงอยู่ตลอดไป ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
     นายวรการ ปิ่นหยา นักเกษตรในพระองค์ ได้รับข้อสั่งการจากนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีกระแสรับสั่งกับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีว่า “ให้ดำเนินตามพระราชดำริในแนวทางสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง เป็นกรอบในการทำงาน” ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนที่พิจารณาขอจัดตั้งไปแล้ว จึงกำหนดหลักยุทธศาสตร์อยู่สองประการ ซึ่งต้องดำเนินไปพร้อม ๆ กัน เรียกว่ายุทธศาสตร์ควบคู่ ประการที่หนึ่ง ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประการที่สอง ยุทธศาสตร์ความมั่นคง จากแนวพระราชดำริดังกล่าว สำนักพระราชวัง โดยนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง มอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วง 
   ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเป็นแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหาร และแหล่งให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกรที่สนใจ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010.1/5242 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
 
 
๒. ผลการดำเนินงาน
 
    ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    
      ๑.๑. ได้ดำเนินการเจาะโลหิตตรวจสารพิษตกค้างในโลหิตเกษตรกร จำนวน  200 ราย พบว่ามีเกษตรกรที่มีความเสี่ยง จำนวน 56 ราย เกษตรกรที่ปลอดภัย จำนวน 107 ราย และเกษตรกรที่ไม่ปลอดภัย จำนวน 37 ราย ซึ่งพบว่า ในปี พ.ศ.2560 ผลการตรวจสารพิษตกค้างในโลหิตเกษตรกรระดับไม่ปลอดภัยลดลงเป็น 3 เท่าจากปี 2559 จะเห็นว่าเกษตรกรตระหนักหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัยขึ้น จึงได้แนะนำการใช้สารเคมีให้ถูกวิธี
    ๑.๒. การดำเนินงานในการวางแผนครอบครัว เพื่อให้มีจำนวนประชากรเหมาะสมกับรายได้ โดยมีราษฎรเข้าร่วมโครงการทำหมัน จำนวน 2 ราย และมีการคุมกำเนิดในรูปแบบต่างๆ อีก เช่น การกินยาคุมกำเนิด การฉีดยาคุมกำเนิด อีกหลายราย ทำให้อัตราการเกิดลดลง
          ๑.๓. ดำเนินการจัดทำเส้นทางคมนาคม จากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงสถานีฯ ระยะทาง 34 กิโลเมตร
 
    ๒. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
        ๒.๑ ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่า
          ๒.๒. ดำเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทำกินให้เป็นป่าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นในระยะยาว โดยการส่งเสริมให้เกษตรปลูกไม้ผล
 
 
๓. แนวทางที่จะดำเนินการต่อไป
 
    ๑. ด้านการเผยแพร่ความรู้
  - ดำเนินการให้ความรู้เกษตรกรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น การทำกล้วยตาก การทำน้ำผลไม้เข้มข้น เป็นต้น เพื่อให้เกษตรมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าแปรรูป
     ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  - ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามเส้นทางน้ำ แทนการใช้แผ่นไม้เดิม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมของราษฎรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานราชการ ตลอดจนนักท่องเที่ยว
     ๓. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่า ให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงประโยชน์ของป่าไม้
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>