Tools

E-mail Print PDF

๗. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
 
 
 
๑. ความเป็นมา
 
      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2524 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกตามพระราชดำริ ที่บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังนี้
      เนื่องจากราษฎรหมู่บ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียง ที่จะได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก ได้ให้ความร่วมมือในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกอย่างดีมาก โดยได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 25,000 บาท สำหรับจ่ายค่าชดเชยที่ดินของราษฎรที่ถูกน้ำท่วม และได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ อีกจำนวนหมื่นบาทเศษด้วย            กรมชลประทานควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ให้สามารถเก็บกักได้โดยเร่งด่วน เพื่อให้ราษฎรหมู่บ้านดังกล่าวได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกนี้โดยเร็วที่สุด หากงบประมาณค่าก่อสร้างในปีนี้ไม่เพียงพอ ทาง ดร.เชาว์ ณศิลวันต์ จะช่วยดำเนินการจัดหาเพิ่มเติมให้ และหากมีปัญหาเรื่องเครื่องจักร เครื่องมือ ทางแม่ทัพภาคที่ 2 จะช่วยดำเนินการให้
      กรมชลประทานจึงได้พิจารณาโครงการ และก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก เพื่อสนองพระราชดำริ ซึ่งประกอบด้วยงานเขื่อนเก็บกักน้ำ พร้อมอาคารประกอบและคลองส่งน้ำ โดยเริ่มงานก่อสร้างในปี พ.ศ. 2524 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2527
 
 
๒. ที่ตั้งโครงการ 
   
     บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พิกัด 48QUD 975-933 ระวาง 5843 III ใช้เส้นทางถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 สายสกลนคร – กาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 11.75 กิโลเมตร จากตัวเมืองสกลนคร 
     
๓. ลักษณะทั่วไปของโครงการ 
 
     อ่างเก็บน้ำและเขื่อนเก็บกักน้ำ ความกว้างฐานเขื่อน 120 เมตร ความกว้างสันเขื่อน 6.00 เมตร ยาว 530 เมตร สูง 20 เมตร ปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกัก 4,000,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 275 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ คลองส่งน้ำ 3 สาย ยาวรวม 35,258 กิโลเมตร อาคารประกอบหัวงาน อาคารระบายน้ำปกติ ชนิด 1 แห่ง 
     อาคารประตูระบายน้ำฝั่งขวา เป็นบานเปิด – ปิดที่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 2.51 เมตร สูง 1 เมตร คลองส่งน้ำยาว 11+951 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 12,511 ไร่ ปริมาณน้ำไหลผ่านท่อ 3.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
     อาคารประตูระบายน้ำฝั่งซ้าย เป็นบานเปิด – ปิดที่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 2.51 เมตร สูง 1 เมตร คลองส่งน้ำยาว 1+651 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 16,900 ไร่ ปริมาณน้ำไหลผ่านท่อ 2.37 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
     คลองแยก 1 ขวา ของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ท่อปากคลองแยก ขนาด 0.80 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1.23 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คลองส่งน้ำยาว 8 + 685 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 10,600 ไร่ รวมพื้นที่ชลประทานของโครงการ 4,000 ไร่ 
 

๔. การบริหารจัดการน้ำ
 
    พื้นที่โครงการส่วนใหญ่ของอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก เป็นชุมชน บ้านเรือน และที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ ทำให้มีการแยกการบริหารจัดการออกเป็นส่วนย่อยๆ การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน ปัจจุบันมีจำนวน 3 กลุ่ม โดยจัดตั้งเมื่อปี 2554 จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วยชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แบ่งตามแนวคลองชลประทานหมายเลข 1-9 จำนวน 44 คน ครอบคลุมพื้นที่ 768 ไร่ และคลองชลประทานหมายเลข 10-16 จำนวน 34 คน ครอบคลุมพื้นที่ 271 ไร่ และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพิ่มเติมในปี 2558 เป็นชาวบ้านหมู่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 101 คน ครอบคลุมพื้นที่ 708 ไร่ 
 
๕. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
    สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรท้ายอ่างเก็บน้ำ 4,000 ไร่ พื้นที่กิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบางส่วน  สนับสนุนการเพาะปลูกของหมู่บ้านนาคำ บ้านนกเค้า บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านหนองแฝกพัฒนา และหมู่บ้านใกล้เคียง ในบางส่วนของเขตตำบลพังขว้าง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สนับสนุนการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนปี 2557 จำนวน 4,000 ไร่ และในฤดูแล้งรวม 191 ไร่ 
 
๖. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ

     บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พิกัด UTM E 397500 N 1893300 ระวาง 5843 III
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>