Tools

E-mail Print PDF

๖. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเรืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเรืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 
อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
 
 
 

๑. ความเป็นมา
 
     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2528 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ที่บริเวณบ้านดงน้อย ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณจะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊ และทรงเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านดงน้อยได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานดังต่อไปนี้
     1. เนื่องด้วยขอบพื้นที่ลุ่มน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยเรือถูกล้อมด้วยทิวเขาสูง อาจเป็นบริเวณที่ค่อนข้างอับฝนหรือมีฝนน้อยกว่าบริเวณข้างเคียง ควรที่กรมชลประทานจะได้ประสานงานกับกองบินเกษตรของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ดำเนินการทำฝนเทียมในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำนี้ตามความเหมาะสมเมื่อต้องการให้มีฝนตกมากในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ
     2. ควรพิจารณาศึกษาและวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำห้วยปุ๊ตามความเหมาะสมโดยอ่างเก็บน้ำที่สร้างจะช่วยจัดหาน้ำส่งให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตบ้านดงน้อยและบ้านเหล่านกยูง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร และฝายทดน้ำควรสร้างอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกระดับสูงที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ด้วย
 
 
๒. ที่ตั้งโครงการ

    บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พิกัด 48 QVD 024 - 844 ระวาง 5843 III
 

๓. ลักษณะทั่วไปของโครงการ
 
     เขื่อนประเภท เขื่อนดิน สันเขื่อนกว้าง 6.00 เมตร ฐานเขื่อนกว้างที่ระดับท้องน้ำ 75.00 เมตร ยาว 570.30 เมตร สูง 12.50 เมตร ปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกัก 2,900,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่มก่อสร้างปี 2528 แล้วเสร็จปี 2528 ราคาก่อสร้าง 16,309,000 บาท
     อาคารประกอบ อาคารระบายน้ำล้นใช้งานประเภทท่อสี่เหลี่ยม กว้าง 2.40 X 2.40 เมตร จำนวนช่องระบายน้ำ 2 ช่อง
     ระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 2,515 เมตร คลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 3,250 เมตร คลองส่งน้ำสายซอย 1L-RMC ความยาว 3,750 เมตร 1R-LMC ความยาว 2,500 เมตร รวมความยาว 12,015 เมตร 
     พื้นที่ส่งน้ำ คลองสาย RMC จำนวน 425 ไร่ พื้นที่ส่งน้ำคลองสาย LMC จำนวน 365 ไร่ พื้นที่ส่งน้ำคลองสายซอย 1L-RMC จำนวน 540 ไร่ 1R-LMC จำนวน 572 ไร่ รวม 1,902 ไร่
 

๔. การบริหารจัดการน้ำ 
 
    สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 315 คน ครอบคลุมพื้นที่ 4,038 ไร่ 
 
๕. ประโยชน์ที่ได้รับ 
   
    สนับสนุนน้ำให้แก่ราษฎรในตำบลดงมะไฟ จำนวน 3 หมู่บ้าน 300 ครัวเรือน 
 
๖. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ อ่างเก็บน้ำห้วยเรืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    นายเศรษฐี ลีทนทา เกษตรกรบ้านดงน้อย จัดตั้งเมื่อปี 2549 พื้นที่ดำเนินการ 21 ไร่ แยกเป็น ที่อยู่อาศัย 0.50 ไร่ สระทฤษฎีใหม่/บ่อประมง 1.50 ไร่ ที่นา 8 ไร่ ที่สวน 7 ไร่

๗. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ
     พิกัด 48 QVD 024-844 ระวาง 5843 III

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>