Tools

E-mail Print PDF

๕. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 
อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
 
 
 

๑. ความเป็นมา
 
    ๑. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านนาผาง ณ โรงเรียนบ้านนาผาง หมู่ที่ 5 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รองเลขาธิการ กปร. นายเทิดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน, นายอาณัติ พัฒนพิโดร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5 และคณะเฝ้ารับเสด็จ
นายบุญส่ง เต็งเจริญ นายอำเภอภูพาน ได้กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลทั่วไปและปัญหาของราษฎรในพื้นที่บ้านนาผาง รวมถึงปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก ในการนี้ ได้รับพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการพิจารณาเสริมระดับสันอาคารระบายน้ำล้นพร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำเพิ่มเติมของอ่างเก็บน้ำห้วยนาผาง ที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ทำการก่อสร้างไว้เมื่อปี พ.ศ. 2530 และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ห้วยแหน่ง เพื่อแก้ไขปัญหา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยนาผางส่งไม่ถึง ตามที่อธิบดีกรมชลประทาน ได้ กราบบังคมทูลแนวทางช่วยเหลือ
     ๒. เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชกระแส ให้สำนักงาน กปร. ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขอ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่อาจจะเกิดปัญหาในการกักเก็บน้ำที่จะทำให้เกิดอุทกภัยจากการชำรุดของอ่าง กรมชลประทานรับสนองพระราชกระแส โดยจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่ง ด้วยการปรับปรุงตัวทำนบดินที่ชำรุดเสียหาย และใช้หินทิ้งป้องกันการกัดเซาะทั้งด้านหน้าเขื่อนและด้านท้ายเขื่อน พร้อมทั้งขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้มีความจุเต็มศักยภาพ 
 
 
 
๒. ที่ตั้งโครงการ

     บ้านนาผาง หมู่ที่ 5 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่พิกัด 48 (QVD) 015-723 ระวาง 5842IV
 
๓. ลักษณะทั่วไปของโครงการ

     อ่างเก็บน้ำประเภทเขื่อนดิน ทำนบดิน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  สูง 20.50 เมตร 
     อาคารระบายน้ำล้น แบบรางเทยาว จำนวน 1 แห่ง ส่งน้ำโดยท่อ ความยาว 3,280.00 เมตร ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก 598,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับเกบกัก ประมาณ 65 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 450 ไร่
     ท่อส่งน้ำเข้าคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร จำนวน 1 แถว ความยาวท่อลอดตัวเขื่อน 42.00 เมตร  
     เริ่มก่อสร้างปี 2548 แล้วเสร็จปี 2550 งบประมาณ 25,920,800 บาท  
 
 
 
๔. การบริหารจัดการน้ำ
    
    จัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งเมื่อปี 2557 ประกอบด้วยสมาชิกหมู่ที่ 3 5 6 8 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกจำนวน 59 คน การบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่ 267 ไร่
 
๕. ประโยชน์ที่ได้รับ
 
    สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของ ราษฎรบ้านนาผาง จำนวน 43 ครัวเรือน มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค สามารถช่วยเหลือพื้นที่ การเกษตรฝั่งตะวันออก พื้นที่เดิม 100 ไร่ พื้นที่ใหม่ 80 ไร่ และพื้นที่การเกษตรฝั่งตะวันตก จำนวน 450 ไร่ รวมพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 630 ไร่

๖. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ
 
    บ้านนาผาง หมู่ที่ 5 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
     พิกัด UTM 48 Q E 401048 N 1872593 ระวาง 5842IV
 
     

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>