Tools

E-mail Print PDF

๔. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 
อำเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 

๑. ความเป็นมา
 
     โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค และด้านเกษตรกรรมเพื่อช่วยเหลือพื้นที่อพยพจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเมื่อปี 2500 รัฐบาลประกาศก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ที่บ้านผาซ่อม ตำบลผาเลือด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กรมประชาสงเคราะห์ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับราษฎรที่จะต้องย้ายออกจากบริเวณอ่างเก็บน้ำ โดยได้จัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน พื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่บริเวณท้ายน้ำของเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ ของเขื่อนสิริกิติ์ แต่พื้นที่ดังกล่าวขาดแคลนน้ำอุปโภคและน้ำเพื่อเกษตรกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา ได้มีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี และวันที่ 29 กันยายน 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีพร้อมระบบผันน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่เนื่องจากพื้นที่โครงการบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 A จึงต้องทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะรัฐมนตรีมีมติให้อนุมัติดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 และต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 จากเดิม 8 ปี (ปีงบประมาณ 2554-2561) เป็น 11 ปี (ปีงบประมาณ 2554 -2564) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 4,800 ล้านบาท
 
๒. ข้อมูลโครงการ
 
    โครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 2,936  ไร่ ความยาวสันเขื่อน 440 เมตร ส่วนสูงที่สุด 55 เมตร อาคารระบายน้ำล้น ควบคุมน้ำด้วยฝายสันมน (Ogee Channel Spillway) ระบายน้ำสูงสุด 616.83 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ผันน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50 เมตร พร้อมอุโมงค์ส่งน้ำยาว 1,831.59 เมตร อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ส่งน้ำได้ 20.90 ลูกบาศก์เมตรวินาที ระบบท่อส่งน้ำ ความยาวรวม 248 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (พ.ศ. 2554 – 2561) ครม.ขยายระยะเวลาโครงการเป็น 11 ปี (พ.ศ. 2554 – 2564) กรอบวงเงินค่าก่อสร้างโครงการเดิม จำนวน 4,800 ล้านบาท 
 
๓. ลักษณะโครงการ
 
    ที่ตั้ง ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
     พิกัด พิกัด ประมาณ 47 QPV 437 - 728
        L7018 ระวาง 5044 - I
     ระบบส่งน้ำ ระบบท่อส่งน้ำสายหลัก จำนวน 2 สาย ระยะทาง 36 กิโลเมตร
 
 
๔. ผลประโยชน์ของโครงการ
 
    พื้นที่ชลประทานฤดูฝน 53,500 ไร่ ฤดูแล้ง 39,920 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบล (ตำบลจริม ตำบลหาดล้า ตำบลท่าปลา ตำบลร่วมจิต  และตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา ตำบลวังดิน ตำบลหาดงิ้ว ตำบลบ้านด่าน และตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์) 60 หมู่บ้าน 6,856 ครอบครัว ประชากร 24,501 คน
 
๕. สถานะปัจจุบัน
 
      ๑. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
          ๑.๑ งานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ
           กรมชลประทานทำสัญญาว่าจ้าง กิจการร่วมค้า เอสเค1 ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญาเลขที่  กจ.1/2555 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 วงเงินค่าจ้าง 1,193,119,480 บาท กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 1,440 วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 1 พฤษภาคม 2555  ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ 9 เมษายน 2559 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมรวมอายุสัญญา 2,114 วัน ครบอายุสัญญาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561    
         ผลงานก่อสร้างสะสมถึงปัจจุบัน 53.069% แผนงาน 81,778% ผลงานช้ากว่าแผนงาน 28.709% 
          ๑.๒.  งานระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1
          กรมชลประทานทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างงานระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 สัญญาเลขที่ กจ.33/2560 (สพด.) ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 วงเงินค่าจ้าง 1,028,382,998.50 บาท กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นงานก่อสร้างท่อส่งน้ำสายหลัก (ท่อเหล็ก) จำนวน 2 สาย ระยะทาง 36 กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
            ผลงานก่อสร้างสะสมถึงปัจจุบัน 12.763% แผนงาน 10,726% ผลงานเร็วกว่าแผนงาน 2.037% 
         ๑.๓ ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 จำนวน 34 สาย ระยะทาง 52.793 กิโลเมตร วางแผนดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคา
 
     ๒. งานที่อยู่ในแผนการดำเนินงานต่อไป
           งานระบบท่อสายซอย (งานดำเนินการเอง) เป็นงานก่อสร้างท่อส่งน้ำสายซอย จำนวน 82 สาย ระยะทางรวม 152.26 กิโลเมตร วางแผนดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 
๖.การขออนุญาตใช้พื้นที่และความก้าวหน้าการจัดหาที่ดิน
 
   ๑. การขออนุญาตใช้พื้นที่
        พื้นที่ก่อสร้างโครงการ ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้จำนวน 3,325  ไร่ ประกอบด้วย
       ๑.๑. ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
            ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา บริเวณท้องที่ตำบลจริม ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่รวม 1,560 ไร่  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 และเมื่อเดือนธันวาคม 2559 กรมป่าไม้ได้มีหนังสือถึงจังหวัดอุตรดิตถ์และแจ้งผู้ขออนุญาต(กรมชลประทาน) ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ปัจจุบันตรวจสอบสภาพป่า 3 ฝ่าย แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง ทสจ.อุตรดิตถ์รวบรวมเอกสารจัดส่งกรมป่าไม้ต่อไป
ทั้งนี้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกรมชลประทานเห็นชอบใช้มติ ครม.28 กันยายน 2536 กรณีโครงการพระราชดำริเข้าไปดำเนินการก่อสร้างเท่าที่จำเป็นก่อนที่กระบวนการขออนุญาตจะแล้วเสร็จ
 
       ๑.๒. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
              ขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน บริเวณท้องที่ตำบลจริม  ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เนื้อที่ 1,765 ไร่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 โดยเมื่อเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าดำเนินการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ คิดเป็นเนื้อที่ 1,628 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560   ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้ว โดยพื้นที่ได้แปรสภาพเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กรมชลประทานได้มีหนังสือถึง ทสจ.อุตรดิตถ์ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 811 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ (พื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการเพิกถอนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 กรมชลประทานได้มีหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 เนื้อที่ประมาณ 818 ไร่ (พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการเพิกถอนในเขตจังหวัดแพร่)
               
     ๒. การจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน 
         ๒.๑ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ซึ่งกรมชลประทานเห็นชอบให้ใช้มติ ครม. 28 กันยายน 2536 เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดแล้ว จำนวนพื้นที่ 1,560 ไร่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ปัจจุบันจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ราษฎรที่ได้รับสิทธิแล้วทั้งหมด คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 590-2-99 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 40,304,878.61 บาท
         ๒.๒ พื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ที่ได้รับการเพิกถอนเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกรมชลประทานเห็นชอบให้ใช้มติ ครม.28 กันยายน 2536 เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดแล้ว จำนวนพื้นที่ 1,629 ไร่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ราษฎรที่ได้รับสิทธิแล้วทั้งหมดคิดเป็นเนื้อที่ 714-3-95 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 38,031,708.27 บาท

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>