Tools

E-mail Print PDF

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโท – ห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อำเภอโคกศรีสุพรรณ   จังหวัดสกลนคร
 
 
 

๑. ความเป็นมา
 
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2527 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโพนงาม และหมู่บ้านต่างๆ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และทอดพระเนตร บริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโท ในเขตบ้านโพนงาม ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และบ้านห้วยยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ กิ่งอำเภอ โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนนคร ได้พระราชทาน พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้
   ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโท โดยเร่งด่วน และสร้างอ่างเก็บน้ำที่บริเวณลำห้วยข้างเคียงต่อไปตามความเหมาะสม ตามแผนที่พระราชทานที่แนบ เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้าน ต่างๆ ทั้งในเขตตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และในเขต ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในระยะฤดูฝน-ฤดูแล้ง และน้ำเพื่อช่วยเหลือ ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ดังกล่าว สำหรับอุปโภค-บริโภค ได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยสำหรับอ่างเก็บน้ำที่จะก่อสร้าง นั้น ควรพิจารณาสร้างให้มีขนาดใหญ่ตามที่สภาพภูมิประเทศและสภาพส่งน้ำจะอำนวยให้ให้มากที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมากต้องการน้ำช่วยเหลือ
 
๒. ที่ตั้งโครงการ
 
     บ้านห้วยยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
 
๓. ลักษณะทั่วไปของโครงการ
   
    อ่างเก็บน้ำประเภทเขื่อนดิน สันเขื่อนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,115.00 เมตร 
    สูง 18.40 เมตร ปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกัก 9,100,000 ลูกบาศก์เมตร 
    อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน 1 แห่ง ประเภทท่อเหลี่ยม กว้าง 2.00 x 2.00 เมตร จำนวนช่องระบายน้ำ 2 ช่อง 
    ท่อส่งนํ้าเข้าคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 เมตร จำนวน 1 แถว ความยาวท่อลอดตัวเขื่อน 32.23 เมตร ระบายนํ้าสูงสุด 0.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท่อส่งนํ้าเข้าคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 แถว ความยาวท่อลอดตัวเขื่อน 37.30 เมตร ระบายนํ้าสูงสุด 0.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 
ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2529 งบประมาณ 37,184,000 บาท
 
  
๔.การบริหารจัดการน้ำ
 
   กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร จำนวน 7 หมู่บ้าน มีกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 กลุ่ม ในเขตตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวน 4 หมู่บ้าน มีกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 1 กลุ่ม รวมพื้นที่รับประโยชน์ทั้งสิ้น 6,200 ไร่ มีสมาชิกกลุ่ม ผู้ใช้น้ำรวม 677 คน 
 
 
๕. ประโยชน์ที่ได้รับ
 
 
   สามารถส่งน้ำให้ราษฎร ในเขตตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร จำนวน 7 หมู่บ้าน และในเขตตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวน 4 หมู่บ้าน  ครอบคลุมพื้นที่ 6,200 ไร่ สนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีในฤดูฝน ปี 2559 จำนวน 6,200  ไร่ และสนับสนุนการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ปี 2558/2559 รวม 331 ไร่ แยกเป็น ข้าวนาปรัง 30 ไร่ พืชไร่ 181 ไร่ พืชผัก 116 ไร่ บ่อปลา 4 ไร่
 
 
๖. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ
 
    พิกัด UTM 48 Q E 427175 N 1875503 ระวาง 5842I
 
 
   
 ๗. ตัวอย่างความสำเร็จ
 
       ชาวบ้านห้วยยางเริ่มต้นเรียนรู้เพาะพันธุ์กล้าไม้ เช่น มะกรูด มะนาว จนกระทั่งตั้งกลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้ขึ้นในปี 2542 ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่อง จนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 นายหวล ยางธิสาร ผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมชาวบ้านและจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้บ้านห้วยยาง” ขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 127 ราย มีการเพาะพันธุ์กล้าไม้กว่า 62 ชนิด เช่น ผักหวาน ยางนา ติ้ว มะนาว มะกรูด มะขาม ไม้หอม มะละกอ เป็นต้น
     ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเพาะชำกล้าไม้เฉลี่ยรายละ 1 ไร่ หรือคิดเป็น 80,000-100,000 ถุง/ไร่/ราย ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 120,000-200,000 บาท/คน/ปี ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับบ้านห้วยยางได้ปีละกว่า 15,000,000-25,000,000 บาทต่อปี
 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>