Tools

E-mail Print PDF

๒. โครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

 โครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี
 
 

๑. ความเป็นมา
 
     สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม มีความประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง ๓๒ เมตร (อาการแห่งกายครบบริบูรณ์ทั้ง ๓๒ ประการของมนุษย์) เพื่อเป็นศูนย์รวมความเคารพสักการะบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชน และเป็นอนุสรณ์แด่พระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งนับว่าเป็นศิลปะพระพุทธรูปยุคแรกที่เผยแพร่มาจากอารายธรรมกรีกโบราณ ซึ่งมีความงดงามทางด้านพุทธศิลป์ ควรค่าแก่การเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นฐานที่มั่นของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานกว่า ๒,๐๐๐ ปี โดยเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์” ซึ่งมีความหมาย ๓ ประการ ดังนี้
     ๑. เป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยและชาวโลก
     ๒. เป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของ ๓ โลก อันได้แก่ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก
     ๓. เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน 
 
     
     เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงสดับพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนะสงคราม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้ทูลถึงเรื่องความตั้งใจที่จะจัดสร้างพระพุทธรูปดังกล่าว ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับเป็นธุระที่จะช่วยผลักดันให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
     สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดตั้งโครงการขึ้น โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ พร้อมทั้งผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ 
     วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการ และได้เห็นชอบให้มีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อร่วมกันดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงได้ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
     ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโครงการ ฯ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ รวมทั้งจะได้มีศาสนสถานที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจและความเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวไทย เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยสืบไป
      วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีสมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
 
๒. ผลการดำเนินงาน
 
   ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานก่อสร้างองค์พระ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนทรงยืน (ปางคันธารราฐ) หล่อด้วยโลหะสำริด ความสูง ๓๒ เมตร และบริเวณพื้นที่โดยรอบองค์พระเรียบร้อยแล้ว
 
     ด้านแหล่งน้ำ 
 
    - กรมชลประทานโดย โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ใช้งบประมาณปกติ ขุดสร้างสระน้ำเสร็จแล้วจำนวน ๓ แห่งคือ สระน้ำแห่งแรก ความจุ ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร สระน้ำแห่งที่สอง ความจุ ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งตั้งอยู่หน้าองค์พระ และสระน้ำแห่งที่สาม ความจุ ๑๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ห่างจากองค์พระประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่จะส่งน้ำไปสนับสนุนสระน้ำทั้งสองแห่งโดยการสูบ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่ใช้ประโยชน์ในภารกิจของวัด สำนักงาน กปร. จึงได้สนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๕๕ ในการขยายสระและคันดิน จากความจุ ๑๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๒๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมการก่อสร้าง Flood way กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
    - ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณให้ กรมชลประทาน ดำเนินการวางท่อส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำของอ่างเก็บน้ำวัดทิพย์ สุคนธารามพร้อมวางบ่อพักน้ำ 
   -ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทาน ดำเนินจัดหาน้ำมาเติมอ่างเก็บน้ำวัดทิพย์สุคนธาราม โดยการต่อท่อจากท่อส่งน้ำสายหลักที่ กม.๖+๑๒๐ วางท่อซอยเข้าไปเติมสระเก็บน้ำ จำนวน ๓ แห่ง ระยะทางประมาณ ๑.๖๓๘ กิโลเมตร
 

       ด้านสิ่งแวดล้อม
 
      - ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการก่อสร้างเรือนเพาะชำชั่วคราว ขนาด กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และจัดซื้อกล้าไม้ขนาดใหญ่ ความสูงมากกว่า ๑ เมตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ กล้า 
      - ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณให้ กรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ ดำเนินการปลูกต้นไม้โดยรอบเขาและทำแนวกันไฟ  พื้นที่ ๕๐ ไร่
 
 
๓. ประโยชน์โครงการ
 
     ๑. ทำให้วัดมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค 
     ๒.ราษฎรบริเวณใกล้เคียงมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีและเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง
     ๓. สร้างความชุ่มชื้นให้เกิดขึ้นแก่ต้นไม้บนภูเขาด้านหลังขององค์พระได้ตลอดปี
     ๔. เป็นศูนย์รวมจิตใจและความเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
   

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>