Tools

E-mail Print PDF

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพ้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อำเภอหนองปรือ   จังหวัดกาญจนบุรี
 

๑. ความเป็นมา
   
           เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน ซึ่งมี นายปราโมทย์ ไม้กลัด เป็นผู้บันทึกพระราชดำริเอาไว้ ความว่าให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ บริเวณรอยต่อจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี โดยก่อสร้างที่ลำตะเพินและลำสาขา ซึ่งมีห้วยกระพร้อย, ห้วยป่าไร่, ห้วยแม่ตะกึง, ห้วยแม่ตะกวด เป็นต้น และให้สร้างฝายทดน้ำด้านล่างในลำตะเพินเป็นระยะ ๆ 
        หลังจากนั้นกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน มีความจุ ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการก่อสร้างฝายในลำตะเพิน  ทั้งสิ้น ๑๕ แห่ง สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๓ กรมชลประทาน ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๕๒ และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐
 
 
๒. ลักษณะโครงการ
 
          โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ความยาวสันเขื่อน ๗๙๕ เมตร ความสูง ๒๒.๕๐ เมตร ความจุ ๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
          นอกจากนี้ กรมชลประทานได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานและรอบพื้นที่โครงการ ฯ เพื่อให้เป็นแหล่งประมงน้ำจืด และยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวอำเภอหนองปรือและพื้นที่ใกล้เคียง 
 
 
๓. ประโยชน์ที่ได้รับ
 
          ๑. แก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ตอนล่างของโครงการในช่วงฤดูน้ำหลาก
          ๒. เป็นแหล่งกักเก็บน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก และใช้ในการอุปโภคบริโภคของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการ ฯ และบริเวณใกล้เคียง
          ๓. เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ปลาน้ำจืด และเพิ่มรายได้จากการจับสัตว์น้ำในเขตโครงการ ฯ อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำจืดถาวรของสัตว์ป่า
          ๔. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการ ฯ และบริเวณใกล้เคียง
          ๕. ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานโดยระบบท่อส่งน้ำสองฝั่ง พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ ๗,๕๐๐ ไร่ และสามารถส่งน้ำที่เหลือให้ฝายทดน้ำในลำห้วยตะเพินได้
 
 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>