Tools

E-mail Print PDF

๖. โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อำเภอบางสะพานน้อย   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หุบตาหวัด)
 


๑. ความเป็นมา
   
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  รับโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหุบตาหวัดพร้อมระบบท่อส่งน้ำ การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทุ่งไทร และการฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร
 
 
๒. ผลการดำเนินงาน
 
     ๑.  กรมชลประทาน ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด ขนาดความกว้างสันทำนบ ๔ เมตร ความยาว ๑๒๐ เมตร ความสูง ๑๗ เมตร พร้อมอาคารประกอบและระบบท่อส่งน้ำความยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร มีความจุที่ระดับเก็บกัก ๑๒๗,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ
      นอกจากนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทุ่งไทร โดยการขุดลอกตะกอนดิน ปริมาตรดินขุดประมาณ ๔๐,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
 
      ๒.  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการสนองพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเหนืออ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด โดยการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ไร่ และปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง รวมพื้นที่ ๓๕๐ ไร่ รวมถึงจัดทำแนวเขตป้องกันการบุกรุกป่า ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ตลอดจนจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบผสมผสาน จำนวน ๖๐ แห่ง ฝายแบบกึ่งถาวร จำนวน ๒๔ แห่ง และฝายแบบถาวร จำนวน ๘ แห่ง
 
 
๓.  ประโยชน์ที่ได้รับ

     ราษฎรในพื้นที่ตำบลบางสะพาน ได้แก่ บ้านดอนตะเคียน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งไทร หมู่ที่ ๗ และบ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๙ จำนวน ๕๓๑ ครัวเรือน ประชากร ๙๒๗ คน มีแหล่งน้ำสำรองใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และมีน้ำส่งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนได้ประมาณ ๒๐๐ ไร่ นอกจากนี้ยังสามารถฟื้นฟูสภาพป่าไม้บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ ไร่ เป็นการสร้างความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ รักษาระบบนิเวศ และเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ราษฎรทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดูแลและปกป้องทรัพยากรป่าไม้

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>