Tools

E-mail Print PDF

๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อำเภอกุยบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 


๑. ความเป็นมา
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ ให้พิจารณาหาทางเพิ่มปริมาณเก็บกักของอ่างเก็บน้ำยางชุมฯ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุมฯ สรุปได้ว่า ควรเพิ่มระดับเก็บกักน้ำอีก ๒.๐๐ เมตร โดยเพิ่มความสูงของตัวเขื่อนอีก ๓.๐๐ เมตร ทำให้ความจุของน้ำเพิ่มขึ้นจาก ๓๒.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น ๔๑.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้น ๙.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก ๑๕,๓๐๐ ไร่ เป็น ๒๐,๓๐๐ ไร่ สามารถสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าโดยรอบ และสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำกุยบุรีได้
 
 
๒. ผลการดำเนินงาน

    คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำยางชุม ระยะเวลาก่อสร้าง ๒ ปี (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘)   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๓.๑๐๒ ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. จำนวน ๙๓.๐๓๓ ล้านบาท และปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ใช้งบประมาณปกติจำนวน ๙๐.๐๖๙ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมีกิจกรรมดำเนินงาน ได้แก่ งานปรับปรุงเขื่อนดินเพื่อเพิ่มความสูงของตัวเขื่อน ทำให้เพิ่มปริมาณเก็บกักของอ่างเก็บน้ำฯ งานปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย งานก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม และงานติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ดังมีรายละเอียดตามภาพข้างล่าง
 
 
 
๓.  สรุปการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     
 
๔.  สถานะปัจจุบันและการดำเนินงานระยะต่อไป

     อ่างเก็บน้ำยางชุมฯ มีปริมาณน้ำเก็บกัก ๔๑.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำในพื้นที่รับประโยชน์เดิมจำนวน ๑๕,๓๐๐ ไร่ แยกเป็นคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน ๑๐,๕๙๓ ไร่ และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน ๔,๔๗๒ ไร่ สำหรับให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรโดยปลูกพืช เช่น สับปะรด มะม่วง มะพร้าว อ้อย และพืชผักต่าง ๆ ในส่วนของระบบ  ส่งน้ำในพื้นที่รับประโยชน์ส่วนขยายท้ายเขื่อนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่ กรมชลประทานมีแผนดำเนินการก่อสร้างท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำยางชุม ไปยังฝายกุยบุรี ความยาว ๒๑.๐๐ กิโลเมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
      ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำยางชุมฯ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีปริมาณน้ำจำนวน ๓๑.๒๘  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของปริมาณน้ำที่เก็บกักทั้งหมด 
 
  
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>