Tools

E-mail Print PDF

๓๐. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ ฯ จังหวัดบึงกาฬ

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ
 


๑. ความเป็นมา
 
     นายภาสกร เพชรชนะ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหิน
เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
     สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ที่ รล ๐๐๐๘.๓/๗๕๑๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ  ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๐
 
 
๒. ที่ตั้งโครงการ 
 
     บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ พิกัด ๔๘ QUF ๒๘๐ ๐๘๓ ตามแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง ๕๖๔๕ II ลำดับชุด L๗๐๑๘
 

๓.  ลักษณะทั่วไปของโครงการ
 
     เป็นการขุดลอกและเสริมคันดินเพิ่มความจุแหล่งน้ำสาธารณะเดิม เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน ซึ่งมีปริมาณมากในช่วงฤดูฝนไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารบังคับน้ำให้สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้   
 
 
๔.  ลักษณะภูมิประเทศ
 
      สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เป็นพื้นที่ ราบลุ่ม สลับด้วยพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน รวมประชากร ๑๒ หมู่บ้าน จำนวน ๒,๒๗๐ ครัวเรือน  ๘,๘๙๕  คน  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา ไร่อ้อย ข้าวโพด และปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้น้ำฝนเป็นหลักและน้ำจากลำห้วยหินที่ไหลผ่าน
 
 
๕. ประโยชน์ที่ได้รับ
 
     สามารถเก็บกักน้ำต้นทุนและส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ให้แก่ราษฎร จำนวน ๓ หมู่บ้าน คือบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึกเหนือ หมู่ที่ ๒ และบ้านโพนทอง หมู่ที่ ๓  รวม ๖๐๙ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๒,๕๐๐ คน พื้นที่ได้รับประโยชน์รวมในฤดูแล้งประมาณ ๒๓๐ ไร่ และในฤดูฝนประมาณ ๕๐๐ ไร่
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>