Tools

E-mail Print PDF

๒๙. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ จังหวัดบึงกาฬ

 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำ
พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ
 


๑. 
ความเป็นมา
 
     นายสีทน เนินภู ราษฎรบ้านดอนเสียด ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองบ่อออง ตำบลคำแก้ว เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร 
     สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ที่ รล ๐๐๐๘.๓/๗๘๐๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

๒. ที่ตั้งโครงการ 
 
    บ้านดอนเสียด หมู่ที่ ๔ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  พิกัด ๔๘ QUF  ๔๓๗ ๐๕๐ ตามแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๕๗๔๕ I ลำดับชุด L๗๐๑๘

๓.  ลักษณะทั่วไปของโครงการ
 
     เป็นการดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำ พร้อมเสริมความมั่นคงให้กับคันดินช่วงที่ยังไม่ได้ทำถนนคอนกรีต และขุดร่องชักน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารส่งน้ำ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน ซึ่งมีปริมาณมากในช่วงฤดูฝนไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ
 

๔.  ลักษณะภูมิประเทศ
 
     สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ ๒  บ้านดอนเสียด หมู่ที่ ๔  และบ้านดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคำแก้ว เป็นเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับพื้นที่ลูกคลื่นมีพื้นที่ราบบางส่วนมีอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ มีประชากร ๖๒๐ ครัวเรือน จำนวน  ๒,๕๐๐ คน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา ทำไร่อ้อย ข้าวโพด ปลูกพืชผักสวนครัว และถั่วลิสง
 

๕. ประโยชน์ที่ได้รับ
 
     สามารถเก็บกักน้ำต้นทุนและส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ให้แก่ราษฎร จำนวน ๓ หมู่บ้าน คือบ้านโนนสะแบง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเสียด หมู่ที่ ๔ และบ้าน ดอน โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๑ รวม ๖๒๐ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๒,๕๐๐ คน พื้นที่ได้รับประโยชน์  รวมในฤดูแล้งประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ และในฤดูฝนประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่
   

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>