Tools

E-mail Print PDF

๒๘. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี
 


๑. ความเป็นมา
 
     ราษฎรบ้านแสงบูรพา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบริเวณลำห้วยหมูม่น เพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร  ได้ตลอดทั้งปี
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๕๑   และ กรมชลประทานได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๓๓  งบประมาณ ๗,๙๗๐,๐๐๐ บาท
 

๒. ที่ตั้งโครงการ 
 
     บ้านแสงบูรพา หมู่ ๑๑ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พิกัด ๔๘  QTE ๓๖๕ –๐๔๓  ระวาง ๕๕๔๓  III
 

๓.  ลักษณะทั่วไปของโครงการ
 
       -    รับน้ำฝน  ๔.๒๐ ตารางกิโลเมตร
       -    ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี  ๑,๑๐๒๔  มิลลิเมตร/ปี
       -    ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยทั้งปี  ๑.๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี
       -    ทำนบดิน
             ความสูงทำนบดิน  ๑๒.๐๐ เมตร
             ความยาวทำนบดิน  ๒๑๐.๐ เมตร
             หลังทำนบดินกว้าง  ๖.๐๐ เมตร
        -    ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บ  ๖๙๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
        -    อาคารระบายน้ำล้น    แห่ง
         -     ท่อระบายน้ำปากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐  เมตร จำนวน ๑ แห่ง
         -     ท่อระบายน้ำปากคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐  เมตร จำนวน ๑ แห่ง
        -     ระบบส่งน้ำ ความยาวรวม ๔,๖๐๐ เมตร 
 
๔.  ระบบส่งน้ำ
 
 ระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า ประกอบด้วยระบบท่อส่งน้ำ (ท่อเหล็กและท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ๐.๔๐ เมตร และ ๐.๓๐  เมตร ) จำนวน ๓  สาย  ความยาวรวม ๔,๖๐๐  เมตร พร้อมอาคารประกอบ ดังนี้
      -   ท่อส่งน้ำ สาย LMP ความยาว  ๑๕๕  เมตร
      -   ท่อส่งน้ำ สาย RMP ความยาว  ๓,๕๐๔  เมตร
      -   ท่อส่งน้ำ สาย 1L-RMP ความยาว ๙๔๑  เมตร
      ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างท่อส่งน้ำอยู่ใน   เขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๖๐  ดังนี้
      ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กันเหลื่อมปี) งบกรมชลประทาน ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท ผลงาน ๙๐  %
      ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กันเหลื่อมปี) งบจังหวัดอุดรธานี ๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท ผลงาน 90 %
      และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กรมชลประทานได้บรรจุแผนงานก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๙,๕๒๐,๐๐๐ บาท ไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำให้เต็มศักยภาพของโครงการ
 
๕. พื้นที่รับประโยชน์

     สามารเก็บกักน้ำต้นทุนและส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ของราษฎร จำนวน  ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านแสงบูรพา หมู่ที่ ๑๑  บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙  และบ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๘  ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี รวม ๔๕๐  ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ๘๐๐ ไร่
 

๖. การบริหารจัดการน้ำ
 
    มีองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน เป็น กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน จำนวนสมาชิก  ๓๒ ราย จัดตั้งเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมี นายสันติ แท่งทอง เป็นประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>