Tools

E-mail Print PDF

๒๗. โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบท่อส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

 โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบท่อส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
 


๑. 
ความเป็นมา
 
    นายชาย ช่วยนา ราษฎรบ้านหนองหมากหล่ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบท่อส่งน้ำบริเวณบ้านหนองหมากหล่ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
     สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ที่ รล.๐๐๐๘.๓/๗๒๘๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบท่อส่งน้ำบ้านห้วยหมากหล่ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  


๒. ที่ตั้งโครงการ 
 
      บ้านหนองหมากหล่ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี พิกัด ๔๘ QTD ๘๔๖ – ๖๕๓ 
 

๓.  ลักษณะทั่วไปของโครงการ
 
      -   พื้นที่รับน้ำฝน ๒.๑๒ ตารางกิโลเมตร
      -   ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี ๑,๑๗๖.๒๓ มิลลิเมตร/ปี
      -   ปริมาณน้ำไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยทั้งปี ๗๐๕,๓๘๑ ลูกบาศก์เมตร/ปี
      -   ปริมาณน้ำนองสูงสุด (รอบ ๒๕ ปี) ๖.๔๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที
      -   ชนิดของทำนบดิน ZONE DAM
      -   ความสูงทำนบดิน ๑๕.๐๐ เมตร
      -    ความยาวทำนบดิน ๑๘๗.๐๐ เมตร
      -   หลังทำนบดินกว้าง ๖.๐๐ เมตร
      -   ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บ ๒๐๔,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร
      -   ระดับหลังทำนบดิน + ๓๐๓.๐๐ เมตร (รสม.)
      -   ระดับน้ำสูงสุด + ๓๐๑.๕๐ เมตร (รสม.)
      -   ระดับน้ำต่ำสุด + ๒๙๓.๐๐ เมตร (รสม.)
      -   ระดับท่อธรณีฝั่งขวา + ๒๙๓.๐๐ เมตร (รสม.)
      -   ชนิดของท่อส่งน้ำฝั่งขวา ๐.๓๐ ม. (ใช้ท่อเหล็กเหนียว)
      -   ปริมาณน้ำผ่านท่อส่งน้ำฝั่งขวาสูงสุด ๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที
      -   ระดับสันอาคารระบายน้ำล้น + ๓๐๑.๕๑ เมตร (รสม.)
      -   อัตราการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้น ๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที
      -   ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว ๒,๒๕๐ เมตร
 
     
๔. ลักษณะภูมิประเทศ
 
     สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปบริเวณบ้านห้วยหมากหล่ำ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน มีที่ราบแคบๆ บริเวณเชิงเขาและที่ราบสลับลูกเนิน สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย โดยมีร่องน้ำไหลมาจากเขาสวนกวางคือร่องน้ำซำตมขาวไหลผ่านบริเวณพื้นที่หมู่บ้าน ราษฎรส่วนมากประกอบอาชีพทำการเกษตรซึ่งหมู่บ้านห้วยหมากหล่ำ มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทมป่าข่า
 
 
๕. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
     สามารเก็บกักน้ำต้นทุนและส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ให้แก่ราษฎรบ้านห้วยหมากหล่ำ จำนวน ๗๐ ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์รวม ๓๕๐ ไร่
 
๖. งบประมาณ
 
     - งบประมาณค่าก่อสร้างโครงการ รวมทั้งสิ้น ๔๗,๓๔๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้
     -   กิจกรรมก่อสร้างถนนทางเข้าหัวงาน
     -   กิจกรรมก่อสร้างทำนบดินอ่างเก็บน้ำ
     -   กิจกรรมก่อสร้างอาคารทางระบายน้ำล้น
     -   กิจกรรมก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำ
     -   กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำ
 
๗. ความก้าวหนาของโครงการ
 
     ๑. ด้านงบประมาณ สำนักงานชลประทานที่ ๕ ได้จัดส่งประมาณการและแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงาน กปร. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
       ๒. ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้ทำการยื่นหนังสือขออนุญาต ใช้พื้นที่เพื่อทำประโยชน์ภายในเขตพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทม-ป่าข่าเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>