Tools

E-mail Print PDF

๒๖. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี๑. 
พระราชดำริ
    
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒. แนวพระราชดำริ
 
     เป็นโครงการตามแผนพัฒนาเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในเขตอีสานตอนล่าง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทกับ พลโทพิศิษฐ์  เหมบุตร แม่ทัพภาคที่ ๒ (ตำแหน่งในขณะนั้น) พร้อมคณะทำงานพัฒนา เสริมความมั่นคง พื้นที่ชายแดนอีสานตอนบนและตอนล่าง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๒๘ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก จังหวัดสกลนคร


๓. ที่ตั้งโครงการ

     อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ตอนบน)อยู่ในเขตพื้นที่บ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่พิกัด ๔๘ PWA ๒๓๒-๘๗๖ ระวาง ๖๐๓๗ IV โดยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๘  กม.
     อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ตอนล่าง)อยู่ในเขตบ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่พิกัด ๔๘ PWA ๒๕๕-๙๔๘ และพิกัด ๔๘ PWA ๒๑๖-๙๔๖ ระวาง ๖๐๓๗ IV ห่างจากตัวจังหวัดฯ ๑๒๖ กม.
 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ 
     
    เป็นแหล่งน้ำที่ทำหน้าที่เก็บกักน้ำเพื่อให้เกิดการซึมซับลงสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าทางตอนล่าง เพื่อให้สภาพของหน้าดินที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งทำมาหากินของราษฎร สามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่
 
 
๕. หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖.  ลักษณะโครงการ 
 
     อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ เป็นลำห้วยในลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสูงบริเวณชายแดนรอยต่อ  ๓ ประเทศ (สามเหลี่ยมมรกต) ไหลมารวมกับห้วยบอนและห้วยโปร่งลิง (ฝั่งซ้าย) นอกจากนั้นยังมีลำห้วยผึ้ง(ฝั่งขวา)สภาพพื้นที่โดยทั่วไป บริเวณด้านเหนืออ่างฯ เป็นเนินเขาสูง สำหรับด้านท้ายอ่างฯเป็นที่นาสลับป่าโปร่ง ความจุของอ่างฯที่ระดับเก็บกัก ๓๓.๕๐ ล้านลบ.ม ลักษณะอ่างเป็นทำนบดินปิดกั้นลำห้วยพลาญเสือ สันทำนบกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร ส่วนที่สูงที่สุด ๑๖ เมตร  มีอาคารระบายน้ำล้นความยาวสันฝาย 20 เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่หัวงานประมาณ ๒ ไร่

๗. ผู้ได้รับประโยชน์ 
 
     เกษตรกรรอบพื้นที่โครงการ พื้นที่ทั้งหมดของโครงการประมาณ  ๖,๘๕๐ ไร่  เป็นพื้นที่ชลประทาน ๕,๘๒๓ ไร่ และส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้ ๑,๐๐๐  ไร่ 

๘. ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

    ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ ท้องที่สามเหลี่ยมมรกตให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว สามเหลี่ยมมรกต หมายถึงพื้นที่รอยต่อของประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ กัมพูชา ตั้งอยู่บริเวณช่องบก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากอำเภอประมาณ ๒๘ กิโลเมตร หรืออยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย สำหรับประเทศลาว อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองมูนป่าโมก แขวงจำป่าสัก ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ทางกัมพูชาอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจองกระสาร จังหวัดพระวิหาร ห่างจากตัวจังหวัด ๓๒ กิโลเมตร มีการบริหารจัดการน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำมาใช้งานอย่างคุ้มค่า และให้ประโยชน์สูงสุด ด้วยการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ที่บริหารจัดการน้ำในยามแล้งได้ โดยพื้นที่ยังมีน้ำเพียงพอสำหรับแปลงเพาะปลูก.
 
 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>