Tools

E-mail Print PDF

๒๕. โครงการเขื่อนน้ำเชิญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โครงการเขื่อนน้ำเชิญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 

๑. 
ความเป็นมา
 
      โครงการชลประทานน้ำเชิญ จ.ขอนแก่น เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๒๐ เนื่องจากราษฎร ต.ชุมแพ อ.ชุมแพได้ทูลทวายหนังสือเพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทานสร้างเขื่อนทดน้ำถาวรแทนฝายเดิมพร้อมก่อสร้างคลองชลประทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือเป็นการด่วนกรมชลประทานจึงได้พิจารณาวางโครงการเป็นเขื่อนทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นเมื่อวางโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้างเขื่อนทดน้ำ เมื่อวันที่ พ.ค.๒๕๒๐ และมีพระราชดำรัสให้กรมชลประทานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยด่วน กรมชลประทานได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ มิ.ย. ๒๕๒๐ และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ เม.ย. ๒๕๒๒  มีระบบส่งน้ำสายใหญ่ สาย คือ ฝั่งขวายาว ๐+๖๓๐  กม. และฝั่งซ้ายยาว ๐+๙๙๖ กม. สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของสมาชิกกลุ่มสหกรณ์น้ำเชิญ ในฤดูฝน ๒๐,๐๐๐ ไร่ และฤดูแล้ง ๑๕,๐๐๐ ไร่ ระบบส่งน้ำในส่วนที่ต่อจากคลองส่งน้ำของกรมชลประทานนั้นเดิมเป็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการและมอบให้กรมชลประทานเมื่อวันที่ ๑๑  มี.ค. ๒๕๔๐ เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบชลประทานทั้งโครงการต่อไป
   

๒. ลักษณะลุ่มน้ำ
 
     ลำน้ำเชิญมีต้นน้ำจากเทือกเขาในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้าน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ไหลลงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน อ.คอนสาน อ.ชุมแพ ไปบรรจบกับลำน้ำพรมที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น แล้วไหลลงอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รวมความยาวของลำน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงขอบอ่างฯอุบลรัตน์ ประมาณ ๑๘๐ กม. ลุ่มน้ำเชิญ ได้รับฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้น้อย เพราะมีทิวเขาสูงกั้นเป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่แถบนี้ส่วนใหญ่จึงมักจะขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกในตอนต้นฤดูอยู่เสมอ บางครั้งช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม เกิดฝนตกหนักเนื่องมาจากพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชั่นจนทำให้เกิดอุทกภัยเป็นเหตุให้การเพาะปลูกบริเวณสองฝั่งลำน้ำได้รับความเสียหาย ปัจจุบันสภาพน้ำในลำน้ำเชิญ ได้รับน้ำเพิ่มเติมจากอ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์ซึ่งสร้างกั้นลำน้ำพรม โดยน้ำที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งมาตามท่อส่งน้ำซึ่งวางตัดผ่านสันเขาไปสู่ลำห้วยสาขาไหลลงลำน้ำเชิญตลอดเวลา น้ำจำนวนนี้สามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้ตลอดปี 
 
      
 
๓. ลักษณะทั่วไปของโครงการ
 
    ๑. สถานที่ตั้ง
        บ้านดอนหัน ม.๙ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พิกัด ๔๘ QSD ๘๓๖-๓๐๖ระวาง ๕๔๔๒-III ๒.  ระยะเวลาก่อสร้างปี พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๒
 
    ๒. ข้อมูลทางอุทกวิทยา 
           - พื้นที่รับน้ำฝน ๑,๔๘๓.๕๐ ตารางกม.
           - ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี ๑,๒๒๙.๘๐ มม.
           - ปริมาณน้ำไหลผ่าน ณ จุดหัวงาน ๕๐๐.๐๐ ล้าน ลบ.ม.
           - ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ๑๕๐.๐๐ ม.๓/วินาที 
           - ปริมาณน้ำไหลผ่านต่ำสุด ๑.๐๐ ม.๓/วินาที 
           - ปริมาณน้ำที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ๔.๕๐ ม.๓/วินาที 
       เขื่อนจุฬาภรณ์ผันน้ำผ่าน Turbine ประมาณ
           - ช่วง Peak Load จะผันน้ำสูงสุด ๑๕.๐๐ ม.๓/วินาที 

    ๓. อาคารหัวงาน
         - เป็นเขื่อนทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
         - เขื่อน สูง ๑๓.๕๐ ม.
         - ระดับสันเขื่อน (พื้นสะพาน) +๒๒๓.๕๐ ม.(รทก.)
         - ระดับเก็บกัก +๒๒๐.๐๐ ม.(รทก.)
         - ระดับพื้นด้านเหนือน้ำของเขื่อน +๒๑๓.๕๐ ม.(รทก.)
         - ระดับพื้นด้านท้ายน้ำของเขื่อน +๒๑๒.๐๐ ม.(รทก.)
         - ประตูระบายน้ำชนิดบานโค้งจำนวน ๔ บาน
                กว้าง ๖.00 ม.
                  สูง ๖.๕๐ ม.
         - ระบายน้ำสูงสุด ๘๐๐.๐๐ ม.๓/วินาที 
         - ระดับธรณีประตูระบายน้ำ +๒๑๔.๕๐ ม.(รทก.)

 
    ๔. อาคารประกอบ
       - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
           ทรบ.ปากคลอง ขนาด ๒ [/] ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม.
           ยาว ๒๐.๐๐.ม.
           ระบายน้ำสูงสุด ๕.๘๗ ม.๓/วินาที ระดับธรณีท่อ +๒๑๘.00 ม.(รทก.)
           ชนิดคลอง คลองดิน
           ความยาวคลอง ๐+๖๓๐ กม.
        - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
          ทรบ.ปากคลอง ขนาด ๒ [/] ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม.
          ยาว ๒๐.๐๐ ม.
          ระบายน้ำสูงสุด ๕.๘๗ ม.๓/วินาที 
          ระดับธรณีท่อ +๒๑๘.๐๐ ม.(รทก.)
          ชนิดคลอง คลองดาดคอนกรีต
          ความยาวคลอง ๑๕+๑๔๐ กม.
 
 
๔. สภาพปัญหาการส่งน้ำในปัจจุบัน    
 
     ๑. ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบส่งน้ำของโครงการฯบางส่วนยังเป็นคลองดินระดับต่ำกว่าดินธรรมชาติ ทำให้การทดน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งคลองส่งน้ำเกิดการตื้นเขินและคันคลองขาดเป็นช่วง ๆ ทำให้การส่งน้ำไม่มีประสิทธิภาพ
     ๒. ปัญหาอันเนื่องมาจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้น้ำและทางโครงการจะได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่เกษตรกรต่อไป
     ๓. ปัญหาอันเนื่องมาจากไม่มีระบบแพร่กระจายน้ำที่สมบูรณ์ คือไม่มีคูน้ำไปถึงแปลงเพาะปลูก ทำให้บางจุดจะมีการรับน้ำจากท่อส่งน้ำเข้านาผ่านแปลงเพาะปลูกต่อ ๆ กันไป ซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>