Tools

E-mail Print PDF

๒๔. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง  จังหวัดเพชรบุรี
 
๑. ความเป็นมา
 
     มื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๐๕ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดอาณาเขตที่ดินบริเวณเชิงเขากลิ้งตำบลวังไคร้  อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี  ประมาณ ๖๐๐ไร่  ขึ้นเป็นเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่๑๒๙๘/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๕ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังด้านการปลูกสร้างสวนป่า  ด้านการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ โดยมีอาณาเขต ดังนี้
   ๑ทิศเหนือจรดถนนสายเขาเจ้าเขื่อนเพชร ยาวประมาณ ๔๘๐ เมตร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนสายเขื่อนเพชร – แก่งกระจาน)
   ๒. ทิศใต้จรดป่าและห้วยขี้พร้าขม ยาวประมาณ ๘๐ เมตร(ปัจจุบันจดถนนสาธารณะและบ่อน้ำ บ้านทุ่งเคล็ด)
   ๓. ทิศตะวันออกจรดป่าและห้วยขี้พร้าขม ยาวประมาณ ๒,๔๐๐ เมตร (ปัจจุบันจดถนนสายสาธารณะสายบ้านทุ่งเคล็ด – บ้านซ่อง)
   ๔. ทิศตะวันตกจรดเชิงเขากลิ้ง และที่ดินจัดสรรส่วนกลาง ยาวประมาณ ๒,๔๐๐ เมตร (ปัจจุบันจดที่ดินกรมการปกครองและที่ดินหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ ๑๓)
     เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง เป็นเรือนจำความมั่นคงต่ำ เป็นศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ควบคุมผู้ต้องขังที่ต้องโทษครั้งแรก ใกล้พ้นโทษ (เหลือโทษจำไม่เกิน ๕ ปี) หรือจำคุกมาแล้ว ๑ ใน ๔ หากเป็นคดียาเสพย์ติดต้องอยู่ในเงื่อนไขการพักโทษ จากเรือนจำกลางเพชรบุรีและเรือนจำใกล้เคียง เปิดดำเนินการเมื่อปี ๒๕๐๕ ขึ้นตรงต่อเรือนจำกลางเพชรบุรี มี ความจุในการควบคุมผู้ต้องขัง ๑๐๐ คน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในความรับผิดชอบ ๑๓๔ คน เป็นชายล้วน มีพื้นที่ ๕๘๐ ไร่ เป็นสวนป่าสะเดา ๓๘๐ ไร่ ป่าธรรมชาติ ๕ ไร่ บ่อน้ำเพื่อการเกษตร ๓ บ่อ รวม ๒๐ ไร่ เป็นแปลงสาธิต กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ไร่ และเป็นสิ่งปลูกสร้าง ๒๕ ไร่
     ในปี ๒๕๕๐ กรมราชทัณฑ์ได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเรือนจำ และพัฒนาผู้ต้องขัง ให้ผู้ต้องขังรู้จักพึ่งพาตนเองตั้งแต่ ด้านปัจจัย ๔ ที่อยู่อาศัย การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีอาชีพที่สุจริต มั่งคง กิจกรรมการฝึกวิชาชีพการเกษตร (เกษตรพอเพียง) การปลูกสร้างบ้านดิน ของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของบุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดอื่นๆ จัดบุคลากรเข้ามาศึกษาดูงาน และฝึกทักษะ วิชาชีพในศูนย์ฯ เป็นจำนวนมากในแต่ละปี
      ในปี ๒๕๕๒ นายนัทธี จิตสว่าง อดีตผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์ มอบนโยบายการก่อสร้าง ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ครบวงจรทั้งในด้านวิชาการ และภาคปฏิบัติ ให้ห้องสมุดสนับสนุนภารกิจภาคสนามของเรือนจำและให้บริการข่าวสาร สาระความรู้เพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมถึงชุมชนรอบๆ เรือนจำและผู้สนใจทั่วไป

 
๒. วิสัยทัศน์

     เป็นเรือนจำชั่วคราว  ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม 
 
๓. พันธกิจ
 
    ๑. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
 
     ๒. แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมเราเน้นสร้างคนดีและคืนความพอเพียงสู่สังคมฝึกหัดอาชีพให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ความชำนาญ และมีทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อได้รับการปลดปล่อย แล้วนำสิ่งดีๆไปขยายสู่ชุมชน
 
 
๔. สรุปผลการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

     ๑ผลที่ได้รับ : ผู้ต้องขัง
 
         ผู้ต้องขังได้รับการยอมรับจากสังคม เพราะผู้ต้องขังเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมและ ผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพภายหลัง พ้นโทษ

     ๒. ผลที่ได้รับ : เรือนจำ
 
       ๑. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชน สถานที่คุมขังสามารถเป็นสถานที่ อบรมดูงานและให้ความรู้กับประชาชนผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง
        ๒. เกิดประสิทธิภาพต่อการควบคุมผู้ต้องขัง ไม่มีผู้ต้องขังหลบหนีจาก เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
        ๓. สามารถพึ่งพาตนเองในการดำเนินงานโดยไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ และยังสามารถส่งเงินผลพลอยได้เป็นรายได้ของแผ่นดินและเงิน สวัสดิการผู้ต้องขังให้กรมราชทัณฑ์ในปี ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๙๐,๐๕๕ บาท
     
     ๓. ผลที่ได้รับ : ชุมชนและสังคม
     
        ๑. เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ที่ทาง เรือนจำจัดขึ้นหรือหลักสูตรที่หน่วยงานราชการอื่นๆ จัดขึ้นโดยใช้วิทยากรและ การฝึกปฏิบัติภายในเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
        ๒. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ห้องสมุดพร้อมปํญญา ศูนย์บ้านดิน

 

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>