Tools

E-mail Print PDF

๒๓. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง  รัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดชลบุรี
 
 
๑. ความเป็นมา
 
    พื้นที่อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความทุกข์ที่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับ จึงมีพระราชดำริในปี ๒๕๒๕ ถึงการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรฯ สรุปความได้ ดังนี้ 
    “อ่างเก็บน้ำคลองหลวงที่กรมชลประทานจะก่อสร้างขึ้น มีระบบส่งน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำโดยตรงเพื่อการส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก ได้มีการจัดซื้อที่ดินภายในอ่างเก็บน้ำไว้บางส่วนแล้วนั้น การดำเนินการก่อสร้างต้องใช้เวลานานหลายปี เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำอยู่ในเกณฑ์สูงควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงแห่งนี้ให้เล็กลงประมาณเท่ากับพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่จัดซื้อไว้แล้ว หรืออาจจะต้องซื้อเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้ราคาค่าก่อสร้างลดลงและดำเนินการก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้น สำหรับระบบส่งน้ำควรก่อสร้างไว้ตามเดิม
    เกร็ดน่ารู้สำหรับชื่ออ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร ซึ่งเป็นชื่อที่ชนะการประกวดจัดขึ้นโดยจังหวัดชลบุรี  โดยมุ่งหวังให้ชาวชลบุรีได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชดำริให้มีการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบวันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดย รัช” หมายถึงกษัตริย์และ ชโลทร” หมายถึง ท้องน้ำ ดังนั้น คลองหลวง รัชชโลทร” จึงมีความหมายถึง ท้องน้ำของพระมหากษัตริย์ที่ชื่อคลองหลวง
 

 
๒.  ลักษณะโครงการ
 
     โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านคลองตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ จะสามารถกักเก็บน้ำได้ ๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานราว ๔๔,๐๐๐ ไร่
 
 
๓.  ประโยชน์ของโครงการ
 
      ๑. ช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
     ๒. ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค เป็นแหล่งประมงและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ การทำปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้
     ๓. ช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนตามแนวคลองชลประทานราว ๔๔,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่รวม ๑๑ ตำบล ใน ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอพนัสนิคม
 
๔.  ความก้าวหน้าของโครงการ
 
      การก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ ในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรฯ ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันได้เริ่มเก็บกักน้ำแล้ว

 
๕.  บทสรุป
 
     โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร นับเป็นหนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชนชาวไทยเสมอมาเมื่อทรงทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดชลบุรี   ซึ่งได้รับ  ผลกระทบจากอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่อง ทรงมิได้นิ่งนอนพระราชหฤทัย และได้ทรงแสวงหาแนวทางที่จะบรรเทาทุกข์นั้น พร้อมๆ กับพระราชทานโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนโดยทรงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถลดผลกระทบจากอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และลดผลกระทบของปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ประชาชน อีกทั้งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร จะช่วยเสริมปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นกว่า ๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวชลบุรีอย่างแท้จริงอีกด้วย
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>