Tools

E-mail Print PDF

๒๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ จังหวัดสกลนคร

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ. สกลนคร  

 
 
๑. ความเป็นมา
 
      เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน  ทบทวนการพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านกุดสะกอยและหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ตามที่ราษฎรตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้ขอพระราชทานพระกรุณาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี ๒๕๓๕ ให้ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยหินชะแนนใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่มีเหตุให้ต้องชะลอโครงการเนื่องจากมีปัญหาการกว้านซื้อที่ดินเพื่อหวังค่าทดแทนทรัพย์สิน
 
 
๒.  สถานที่ตั้ง
 
     ตำบล โพธิไพศาล อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร
 
๓.  ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๔๗
 
      ได้ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น ยาว ๓๙๐ เมตร สำหรับการก่อสร้างทำนบดินและระบบส่งน้ำคาดว่าจะก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปี ๒๕๕๐
 
 
๔.  ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๔๘
 
          กรมชลประทานได้วางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุประมาณ ๑๒.๕  ล้านลูกบาศก์เมตร ไว้ ๔ ปี คือ
พ.ศ.๒๕๓๙
พ.ศ.๒๕๔๒ แต่เมื่อได้ทำการก่อสร้างมาถึงปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของ
โครงการกรมชลประทานก็ได้ชะลอโครงการเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลเข้ามากว้านซื้อที่ดินและปลูกต้นไม้หวังรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน
  ต่อมาเมื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้ว กปร. จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๔๗ และ
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อทำการก่อสร้างในส่วนที่เหลือซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ ๒๕๕๐
 
 
๕.  ประโยชน์ของโครงการ
 
     ทำให้มีแหล่งน้ำขนาดความจุ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมได้ ๘,๐๐๐ ไร่  ทำให้ราษฎร ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑,บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒,บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖, บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ ๗, และบ้านโพธิไพศาล หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ๑,๐๑๕ ครัวเรือน ๔,๗๐๘ คน และราษฎร ๓ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านโพนจาน หมู่ที่ ๒, บ้านห้วยไร่ และบ้านดงคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์ ๕๙๒ ครัวเรือน ๒,๗๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๗ ครัวเรือน ๗,๔๑๘ คน มีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี ทั้งนี้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดูแลโครงการและการใช้น้ำด้วยแล้ว
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>