Tools

E-mail Print PDF

๒๐.โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชบุรี
 
 
 
 
๑. พระราชดำริ
 
     ปัญหาสำคัญ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำเสียกับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำไม่ยากนัก ในทางเทคโนโลยีทำได้ ในเมืองไทยเองก็ทำได้ หาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาแล้วในเมืองไทยเองก็ทำได้หรือจะจ้าง บริษัทต่างประเทศมาก็ทำได้ นี่แหละปัญหาเดียวกัน เดี๋ยวนี้กำลังคิดจะทำ แต่ติดอยู่ที่ที่จะทำ

๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ
 
      ๑. เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชนและนำผลไปพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียพร้อมทั้งสร้างรูปแบบการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักจากการกำจัดขยะและน้ำเสียที่บำบัดแล้วรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ
      ๒. เพื่อศึกษาวิจัยทางด้านสังคม อันได้แก่ รูปแบบของสังคมการประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษาของโครงการฯ และนำผลไปประยุกต์ใช้สร้างแบบจำลองทางสังคม การประชาสัมพันธ์ และสิ่งแวดล้อมศึกษา ในแยกขยะก่อนทิ้งและการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ
     ๓. เพื่อสร้างคู่มือและสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ในการเผยแพร่เทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชน และการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
   


๓.  กิจกรรมภายในโครงการ 
 
     . โครงการถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชน
 
         วัตถุประสงค์
                - เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชนผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและกิจกรรมที่โครงการฯ ได้ดำเนินการขึ้น  
          สาระสำคัญ และกิจกรรม
                - การฝึกอบรม
                - การให้บริการศึกษาดูงาน
 
     ๒.  โครงการประชาสัมพันธ์โครงการ
 
          วัตถุประสงค์
               - เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนผ่านเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
         สาระสำคัญ และกิจกรรม
               - การพัฒนาและประเมินสื่อ
               - การจัดนิทรรศการ / road show
               - การจัดงาน event / ตลาดนัดชุมชน
 
     .  โครงการเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
 
          วัตถุประสงค์
               - เพื่อสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนตามภูมิสังคมต่างๆ ทั่ว ประเทศ
        สาระสำคัญ และกิจกรรม
               - เครือข่ายชุมชนต้นแบบแหลมผักเบี้ย
               - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
               - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออก
               - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันตก
               - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตามแนวพระราชดำริ ภาคใต้ 


 
       ๔. โครงการการให้บริการวิชาการ
 
           วัตถุประสงค์
                - ให้บริการวิชาการคำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
           สาระสำคัญ และกิจกรรม
                - การให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
                - การขยายผลโครงการ
 
      .  โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
 
            วัตถุประสงค์
                 - เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยรอบโครงการฯ ผ่านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และร้านค้าชุมชน

            สาระสำคัญ และกิจกรรม
                 - ร้านจำหน่ายของที่ระลึกโครงการ

                 - ร้านค้าชุมชน

                 - มวลชนสัมพันธ์
 
       ๖.  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีธรรมชาติ
 
            วัตถุประสงค์
                 - เพื่อสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านขยะและน้ำเสีย  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน
            สาระสำคัญ และกิจกรรม
                 - การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดขยะ
                 - การวิจัยด้านบ่อผึ่งบำบัดน้ำเสีย
                 - การวิจัยด้านพืชบำบัด
                 - การวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากตะกอน ปุ๋ยจากขยะ และน้ำเสีย
                 - การวิจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
                 - การวิจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา
                 - การจัดหา/ ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
 
        ๗.  โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน
       
             วัตถุประสงค์
                  - เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ และให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
             สาระสำคัญ และกิจกรรม
                  - การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
                  - การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
                  - การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อเผยแพร่
 
          ๘.  โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเฉพาะ
              
               วัตถุประสงค์
                   - การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ
               สาระสำคัญ และกิจกรรม
                  - การประเมินกระบวนการธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิธีการสังเคราะห์แสงเทอร์โมไซฟอน และเทอร์โมออสโมซิสต่อการผลิตออกซิเจนที่เป็นพลังงานให้แบคทีเรียเพื่อใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียชุมชน
                  - ศักยภาพน้ำไหลจากเขื่อนเก็บกักน้ำสิริกิติ์ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการเจือจางหลังผลิตกระแสไฟฟ้าและก่อนทดน้ำปลูกข้าวในประเทศไทย
                 - ความชื้นเหมาะสมของซากพืชที่เอื้อต่อการเกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่การปลดปล่อยความร้อนและก๊าซติดไฟที่เป็นปัจจัยจำเป็นของการเกิดไฟป่าพรุภาคใต้ประเทศไทย

 
๔. สถานที่ตั้งโครงการ
     
     โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     บ้านพะเนิน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐
     โทรศัพท์ : ๐๒ – ๕๗๙-๒๑๑๖, ๐๓๒ – ๔๔๑๒๖๕
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>