Tools

E-mail Print PDF

๑๗. ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์

 
ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
๑. ความเป็นมา
 
        ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๘๙๔/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้ เพื่อปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้ จำนวน ๒ ศูนย์ ดังนี้
      ๑. ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
      ๒. ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     
๒. ที่ตั้งโครงการ 
 
    บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕  ตำบลป่าเลา  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๑๔๐ พิกัดแผนที่ ๗๒๑๗๐๘ E ๑๘๑๙๐๖๒ N  (ระบบ WGS ๘๔
 
 
๓. ภารกิจ
 
     ๑. สาธิตการใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ รองรับการศึกษาดูงานแบบครบวงจร
     ๒. รณรงค์ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แสะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของหญ้าแฝก
     ๓. อบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้หญ้าแฝกให้กับข้าราชการ จ้าหน้าที่ภาคสนาม ผู้น้ำชุมชน เกษตรกร เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป
     ๔. ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝก
     ๕. ประสานเกี่ยวกับกิจกรรมหญ้าแฝกกับหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
     ๖. ขยายผลแนวทางการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
     ๗. ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการที่กรมป่าไม้มอบหมาย
  
 
๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 
     ๑เพื่อสาธิตการใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ รองรับการศึกษาดูงานแบบครบวงจร
     ๒. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  ของชุมชนให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของหญ้าแฝก
     ๓. เพื่อศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝก
     ๔. เพื่อเป็นหน่วยงานศูนย์กลางประสานเกี่ยวกับกิจกรรมหญ้าแฝก
  
     
 
๕. การดำเนินการ ปี ๒๕๖๐
 
    ขยายผลการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในท้องที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง
                - เตรียมโรงเรือนเพาะชำกล้าหญ้าแฝก 
                      - เพาะพันธุ์หญ้าแฝกลงถุงเพาะชำ ขนาด ๔ x ๖ ซม. จำนวน และเพาะชำกล้าหญ้าแฝกลงถุง 
                - ดูแลรักษากล้าหญ้าแฝก ตามหลักวิชาการ เช่น การรดน้ำ ให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดใบหญ้าแฝก ให้หญ้าแฝกมีความเจริญเติบโตเหมาะสมที่จะนำไปปลูกต่อไป และดูแลบริเวณเรือนเพาะชำให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ
              - ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ โดยกำหนดรูปแบบการปลูกหญ้าแฝก และรายละเอียด จำนวนกล้าหญ้าแฝก ที่จะปลูกตามพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้
                -  ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                - ปลูกเพื่อการสาธิตการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ของศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน สถานศึกษาและสถาบันศาสนาและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก 
         - การบำรุงรักษาและปลูกซ่อม 
           - เตรียมโรงเรือนเพาะชำกล้าหญ้าแฝก
           - เพาะพันธุ์หญ้าแฝกลงถุงเพาะชำ ขนาด ๔ x ๖ ซม. จำนวน และเพาะชำกล้าหญ้าแฝกลงถุง 
           ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ โดยกำหนดรูปแบบการปลูกหญ้าแฝก และรายละเอียด จำนวนกล้าหญ้าแฝก ที่จะปลูกตามพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้
          - ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์
         - ปลูกเพื่อการสาธิตการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ของศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน สถานศึกษาและสถาบันศาสนาและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก 
 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>