Tools

E-mail Print PDF

๑๖. ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

 
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 
 
 
๑. ความเป็นมา
 
      ด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดระยอง-ชลบุรี  เป็นสภาพป่าที่ถูกทำลาย  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแหล่งน้ำ  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ  รายได้ลดลง กอรปกับถูกอิทธิพลของนายทุนขยายเขตการเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้น  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติได้
      เมื่อทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๑,๓๐๐ ไร่  สามารถส่งน้ำมายังพื้นที่ดังกล่าวได้  และทรงแนะนำให้จัดเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร  พระราชทานทรัพย์ที่พระราชทานมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน  จำนวน  ๓  ล้านบาท  และมีผู้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ  ถวายคอกม้า  คอกสุกร  และคอกแกะ  สร้างไว้ในศูนย์กลางการพัฒนา
       การดำเนินงานมาตั้งแต่ปี  ๒๕๒๓ ภายใต้ชื่อ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง-ชลบุรีโดยมีหน่วยงาน ร.๒๑ รอ.ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรีเป็นผู้ประสานงานหลัก และมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ และมีงบประมาณเข้ามา
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ต่อมาปี ๒๕๔๔
 หน่วยงานร.๒๑ รอ.ได้ถอนตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจอื่นๆและมีการมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่โครงการฯผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นผู้ประสานงานโครงการฯการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการทูลเกล้า ถวายรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี  จนกระทั่งปี พ.ศ.  ๒๕๕๔ ได้ทรงรับและจัดตั้งและใช้ชื่อว่า “ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราจนกระทั่งปัจจุบัน
 
๒. สถานที่ตั้ง และพื้นที่รับผิดชอบ
 
     ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง  ครอบคลุมพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย  ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  และคาบเกี่ยวพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบยางพร ตำบลพนานิคม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา 
     ทิศเหนือ             ติดต่อกับ   ติดต่อกับ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
     ทิศใต้                  ติดต่อกับ   เขตนิคมสร้างตนเอง ตำบลพนานิคม และ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา                                                     จังหวัดระยอง 
     ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ    ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
     ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ    ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และ  อำเภอศรีราชา 
                                                    อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
    พื้นที่รับผิดชอบแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน 
           ๑. พื้นที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 
           ๒. หมู่บ้านบริเวณรอบศูนย์บริการฯ จำนวน ๗ หมู่บ้านตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง
           ๓. หมู่บ้านขยายผลบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำดอกกรายจำนวน ๔ ตำบล ๒๘ หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา และ ตำบลปลวกแดง ตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง
           ๔. พื้นที่บริการทั่วไป  จังหวัดระยอง
   
      
๓. แนวทางการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ
 
       เมื่อวันที่ ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๒๓  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกรายแห่งนี้ และทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้   ๔  ประการ  คือ 
 
    ๑) ให้พัฒนาด้านการเกษตร  โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์และการประมงเพื่อการบริโภคและสำรองอาหารไว้ในยามวิกฤติ  มูลสัตว์ทำเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยปรับปรุงดิน 
    ๒) ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพโดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง ๔ แปลงๆ ละ ๔ไร่  สร้างบ้านพักอาศัยให้อยู่  โดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป  ให้การดำเนินธุรกิจฟาร์มในรูปสหกรณ์และให้ราษฎรหมุนเวียนเข้าอยู่ 
    ๓) ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  โดยให้ราษฎรยืมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีไปผสม หรือเลี้ยงแล้วส่งลูกคืน  หรือขายให้ราษฎรนำไปเลี้ยง 
   ๔)  ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตร จะได้ศึกษาและเยี่ยมชม เพื่อนำเอารูปแบบไปปรับปรุงไร่นาของตนเอง
 
 
๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 
     ๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 
     ๒. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
     ๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร 
     ๔. เพื่อขยายผลการทดลอง ศึกษา วิจัยสู่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 
     ๕. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร
     
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
     ๑. ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนของเกษตรกรประกอบด้วย 
 
         ๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๒. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม  
         ๓. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น 
         ๔. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรในรูปกลุ่ม และสหกรณ์ 
 
    ๒. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคเกษตรประกอบด้วย 
         
        ๑. การศึกษาวิจัยการผลิตในชุมชนเพื่อค้นหาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการผลิตในพื้นที่โครงการ 
        ๒. การศึกษาความเหมาะสมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และการสำรวจออกแบบการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง
 
    ๓. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรภาคเกษตรประกอบด้วย
 
        ๑. การส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อการผลิตทางการเกษตร 
        ๒. การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
        ๒. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร ในลักษณะการอนุรักษ์และเรียนรู้ภายในศูนย์บริการฯ
 
    ๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการประกอบด้วย 
 
        ๑. พัฒนาบุคลาการภายในศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านวิชาการและด้านบริการ
        ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในบริเวณศูนย์ฯ ให้มีความพร้อมรองรับการบริการ 
        ๓. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อประมวลผลการศึกษาพัฒนาการฝึกอบรม การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในลักษณะ one stop service
 
๖.  ผลการดำเนินงาน
  
      ศูนย์ ฯ  ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ จนมีความพร้อมสมบูรณ์ในหลายๆ ด้าน บางหน่วยงานจึงได้ลดบทบาทเป็นผู้สนับสนุน แต่อีกหลายหน่วยงานยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามภารกิจที่กำหนดไว้ โดยให้สอด คล้องกับแนวพระราชดำริ สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สรุปได้ดังนี้ 
 
     ๑. กรมส่งเสริมการเกษตร โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)
 
         ๑. งานฝึกอบรมราษฎรให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ 
 
            ๑.๑. ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) ผลการดำเนินการมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด 363 ราย จากเป้าหมาย 200 ราย
            ๑.๒ ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ โดยหน่วยงานราชการอื่นนำเกษตรกรและประชาชน เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) จำนวน 6 ครั้ง ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๒๑๔ ราย
 
         ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
 
           บริการความรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรและส่งเสริมพันธุ์พืชสวนพันธุ์ดี  ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นิสิต ข้าราชการ เข้ารับการบริการ การศึกษาดูงาน และรับการสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๔๒ ราย
 
 
๒. กรมพัฒนาที่ดิน 
 
      โดยสถานีพัฒนาที่ดินระยอง จัดทำแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ ตามศักยภาพของพื้นที่ เช่น การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยเน้นการใช้หญ้าแฝก การวางระบบการปลูกพืช การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ โดยมีเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ ในพื้นที่โครงการฯ และบริเวณหมู่บ้านบริวารจำนวน ๑๕๐  ไร่ 
 
     กิจกรรมดำเนินการ แบ่งเป็น ๗ กิจกรรม ได้แก่
 
          ๑. การสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
          ๒. แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
          ๓. แปลงสาธิตขยายพันธุ์หญ้าแฝก
          ๔. แปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก
          ๕. แปลงสาธิตพืชปุ๋ยสด
          ๖. แปลงพืชผักปลอดสารพิษ
          ๗. แปลงพืชสมุนไพร
 
๓.  กรมปศุสัตว์
 
      โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง จังหวัดระยอง ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ และพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ที่เหมาะสมทางด้านธุรกิจและเพื่อยังชีพในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกร
 
       ๑. งานวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี  
           - โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จัดให้มีการฝึกอบรมครู นักเรียน และเกษตรกรจำนวน ๔ รุ่น
           - โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้แก่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจชุมชน การอบรมเกษตรกรแก้ไขปัญหาเร่งด่วนระยะสั้น (เศรษฐกิจพอเพียง) และกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ หลักสูตรเฉพาะทาง (ระยะกลาง) การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามแนวเศรษฐกิจพอ เพียง
           - โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ได้ดำเนินการจัดวันพบปะเกษตรกร (วันถ่ายทอดเทคโนโลยี) ผู้เลี้ยงสัตว์ระดับตำบล จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมจำนวน ตำบลละ ๑๐๐ คน
           - โครงการศูนย์เครือข่ายการเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง
           - การจัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการเผยแพร่ประชา   สัมพันธ์ทางวิทยุชุมชนจังหวัดระยอง เดือนละ ๑ ครั้ง จำนวน ๕ สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนชากลูกหญ้ามหาชน สถานีวิทยุชุมชนระยองฟ้าใส สถานีวิทยุหนองตะพาน สถานีวิทยุชุมชนตานาขวัญ สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาดูแลทรัพยากร ธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมทั้ง จัดทำแผ่นภาพเลื่อน (Roll up) เป็นสื่อเผยแพร่ จำนวน ๘ เรื่อง  
           - การสนับสนุนวิทยากรแก่หน่วยงานอื่นๆ
 
        ๒. โครงการต่างๆ ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง
 
            - โครงการฝึกควายเพื่อใช้แรงงาน ดำเนินการจัดหาวัสดุการเกษตรจากพื้นบ้านมาเก็บรวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตรวิถีไทย และได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การใช้แรงงานควาย ประกอบด้วยโรงเรียนควาย ครูควาย และอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยได้รับการสนับสนุนครูควายจากสถานีทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ จำนวน ๑ ตัว เพศผู้ และสถานีทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ จำนวน ๒ ตัว เพศเมีย อายุประมาณ ๑-๒ ปี
            - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการฝึกอบรมแก่เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ตลาดนัดไก่ชน) บ้านหนองตะเคียนโครงการฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ โดยได้ดำเนินการเลี้ยงเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจเพื่อศึกษาดูงานภายในศูนย์วิจัยฯ รวม ๔ ชนิด ได้แก่ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์ การเลี้ยงไก่งวงอินทรีย์ การเลี้ยงไก่นานาพันธุ์อินทรีย์ และการเลี้ยงห่านอินทรีย์
                การสาธิตการเลี้ยงสัตว์ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง ดำเนินการเลี้ยงสัตว์สาธิตซึ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาติ และการเลี้ยงสัตว์แบบอาหารสัตว์อินทรีย์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ อาทิ การเลี้ยงโคแบบธรรมชาติ การเลี้ยงนกกระจอกเทศพันธุ์คอน้ำเงิน การเลี้ยงกวางพันธุ์ฟอลโล และการเลี้ยงแพะพันธุ์พื้นเมือง  โครงการศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรมการสาธิตการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการปลูกพืชและการประมง มีการเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงโค แพะ รวมทั้ง ไก่พื้นเมือง ห่านจีน และเป็ดบาบาร์รี 
            - โครงการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการเลี้ยงสัตว์ โดยจัดทำแปลงพืชสมุนไพรสาธิต เพื่อศึกษาสรรพคุณทางการรักษา อาทิ ฟ้าทะลายโจร ทองพันชั่ง ขมิ้นชัน เสลดพังพอน ไพร เป็นต้น
            - โครงการสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่
๑ ไร่ ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๑๕ ชนิด
            - โครงการวิจัยเรื่องเลี้ยงโคเนื้อในสวนผลไม้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ผลผลิตของการเลี้ยงโคเนื้อในสวนทุเรียน ซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
๔. กรมวิชาการเกษตร   
 
    ดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 
 
            - แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 10 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑  สำหรับแจกให้เกษตรกร พื้นที่แหล่งน้ำ ๑๐ ไร่ ทดสอบและสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก และสัตว์น้ำเพื่อบริโภคและสวยงาม เช่น ปลานิลแปลงเพศ กบ และเป็ด พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ไม้ผล) ๘ไร่ อาทิ ขนุน แก้วมังกร มะม่วง เงาะ ทุเรียน และพื้นที่ที่อยู่อาศัย ๕ไร่ มีแปลงรวบรวมสมุนไพร ปลูกพืชผักและศึกษางานวิจัยมันสำปะหลังบางส่วน
 
            - พืชทดแทนพลังงาน ได้ทดสอบและสาธิตปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ต่างๆ ปลูกสบู่ดำ เพื่อศึกษาเรียนรู้ และแปรรูปเป็นพืชทดแทนพลังงาน รวมทั้ง สาธิตการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง ๙ เพื่อส่งโรงงานผลิตเอทานอล   
             - การถ่ายทอดเทคโนโลยี
                     งานศึกษาดูงาน มีเกษตรกรมาศึกษาดูงาน  จำนวน ๕๐๐ คน
                     งานฝึกอบรมเกี่ยวกับการเกษตร ๓ หลักสูตร จำนวน ๓๓๐ ราย
 
 ๕. กรมประมง
 
     โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง
            - งานปรับปรุงแหล่งน้ำ ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำโดยการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียงให้มีผล ผลิตเพิ่มขึ้น โดยการเพาะพันธุ์และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยโดยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๔๓,๘๘๐,๕๐๐ ตัว โดยเป็นกุ้งก้ามกราม ๒๖ ล้านตัว และพันธุ์ปลาน้ำจืด เช่น ปลานิล ปลาสวาย ปลานวล จันทร์เทศ ปลากาดำ ปลาบ้า และกบ จำนวน ๑๗ ล้านตัว ซึ่งส่วนหนึ่งปล่อยลงในแหล่งน้ำตามโครงการพระราชดำริของจังหวัดระยอง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
            - งานส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การส่งเสริมเลี้ยงปลาในกระชัง แต่จำกัดปริมาณกระชังในแหล่งน้ำ  
            - งานอบรมเกษตรกร ให้ความรู้ด้านการประมง แก่เกษตรกร และร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่เกษตรกร ประมาณ ๑๐๐ ฟาร์ม
            - งานจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร ได้จำหน่ายแก่เกษตรกรในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๓,๘๓๘,๗๕๐ ตัว เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดี
            - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สุขภาพสัตว์น้ำจืด และให้คำแนะนำปรึกษาด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
            - การศึกษาดูงานและการฝึกงาน มีการศึกษาดูงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง จำนวน ๓ คณะ รวม ๑๖๒ ราย
 
 
๖. กรมชลประทาน
 
    โดยโครงการชลประทานระยอง
            - การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน อาทิ การก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อจากอ่างเก็บน้ำดอกกรายไปอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล พร้อมอาคารประกอบ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปัจจุบันผลการดำเนินงานรวมทั้งหมด ๔๒.๘๑%          
            - การส่งน้ำโดยใช้ท่อกาลักน้ำ
            - การอบรมราษฎรให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ
                     การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน รวม ๒ รุ่น เกษตรกร ๘๐ ราย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนิน การกับภาครัฐ และเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
                    การศึกษาดูงานของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบ้านค่ายสามัคคี ที่กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำพระปรง จังหวัดสระแก้ว
 
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ดำเนินการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชนในตำบลแม่น้ำคู้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๓๕ ราย
 
๘. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
    โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
         - จัดตั้งโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจังหวัดระยอง แบ่งเป็นศูนย์หลัก รวม ๘ ศูนย์ เกษตรกร ๓๙๔ ราย และ ศูนย์โรงเรียน ๔ โรงเรียน
         - ประสานงาน รวมรวมแผนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในโครงการ
 
๗.แนวทางการดำเนินงานต่อไป
 
        โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ มีศักยภาพทั้งบุคลากร อาคารสถานที่และแปลงเกษตร ในการจัดการฝึกอบรมเกษตรกร และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี หากมีการประสานงานให้มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมและสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งอุปกรณ์การฝึกอบรมและอาคารสถานที่เพิ่มเติม จะสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
         ๑. การจัดตั้งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมเหมือนกัน เพื่อจะได้เชื่อมโยงองค์ความรู้ และสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน
         ๒. การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการและคณะทำงาน ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
         ๓. การเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรม เนื่องจากโครงการมีความพร้อมด้านบุคลากร แปลงสาธิต เครื่องมืออุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ในการฝึกอบรม ดังนั้นการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการเกษตรและอาชีพจะช่วยทำให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ อาจต้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดการฝึกอบรมรวมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่และแปลงสาธิต  ให้สามารถรองรับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้นด้วย.
 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>