Tools

E-mail Print PDF

๑๔. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

 
โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลทุ่งเบญจา  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
 
๑. ความเป็นมาของโครงการ
 
     สำนักราชเลขาธิการ มีหนังสือที่ รล ๐๐๐๕.๒/๑๒๐๑๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณาและเสนอความเห็น กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาด บริเวณนิคมแพร่งขาหยั่ง ๓ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
๒. ข้อเท็จจริง 
 
      สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา และราษฎรในพื้นที่ ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้
       ๒.๑ นิคมแพร่งขาหยั่ง ๓ เป็นนิคมที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๒ โดยจัดสรรที่ราชพัสดุให้แก่ผู้ป่วยที่หายจากโรคเรื้อนจำนวน ๒๐ ครอบครัวสำหรับประกอบอาชีพ ครอบครัวละ ๑๐ ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านนาบัว หมู่ที่ ๑๓ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ พื้นที่ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่  เป็นสวนผลไม้ ๑,๓๐๐ ไร่  ได้แก่ มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๓๐ ครัวเรือน ประชากรรวม ๕๑๗ คน และมีรายได้เฉลี่ย ๔๔,๑๑๕.๘๐ บาทต่อคนต่อปี
       ๒.๒ สภาพพื้นที่บริเวณบ้านนาบัว ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ เป็นพื้นที่ ซึ่งการทำการเกษตรต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก โดยมีอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาด ความจุประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้าง เมื่อปี ๒๕๒๖ เป็นแหล่งน้ำต้นทุน แต่ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาด มีสภาพตื้นเขินมาก ตัวเขื่อนดินมีสภาพทรุดโทรม วัชพืช   ปกคลุมหนาแน่น รวมทั้งทางระบายน้ำล้นมีสภาพชำรุด ทำให้กักเก็บน้ำและใช้น้ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แม้ว่าในพื้นที่จะยังมีคลองเล็กๆ อีก ๒ คลอง ได้แก่ คลองโปร่ง และคลองเขาลูกช้าง แต่ในบางปีที่ประสบปัญหาฝนแล้งรุนแรงและยาวนาน เกษตรกรมีความจำเป็นต้องซื้อน้ำจากพื้นที่อื่น เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่ออุปโภค – บริโภค และการเกษตร 
 
 
๓. ความคิดเห็นจากสำนักงาน กปร.
 
     จากข้อเท็จจริงดังกล่าว สำนักงาน กปร. พิจารณาแล้วเห็นว่า ราษฎรบ้านนาบัว ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ มีความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรจริง เนื่องจากแหล่งน้ำที่มีอยู่มีสภาพตื้นเขิน และอาคารประกอบต่างๆ ชำรุด ไม่มีแหล่งน้ำอื่นมาทดแทน สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยการปรับปรุงแหล่งน้ำต้นทุนที่มีอยู่ คือ อ่างเก็บน้ำคลองสามหนาด โดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ปรับปรุงเขื่อนดินและทางระบายน้ำล้น รวมทั้งปรับปรุงคลองระบายน้ำ
       ซึ่งสอดคล้องกับภูมิสังคม เทคนิควิศวกรรมและความต้องการของประชาชนซึ่งเมื่อดำเนินการแล้ว จะส่งผลต่อการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค และการเกษตรได้เป็นอย่างดี 
 
     
๔. ความก้าวหน้าของโครงการ
      
        สำนักงาน กปร. ได้อนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาทให้แก่กรมชลประทาน เพื่อให้โครงการชลประทานจันทบุรีดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ปรับปรุงเขื่อนดินและทางระบายน้ำล้น รวมทั้งปรับปรุงคลองระบายน้ำ

 

      
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>