Tools

E-mail Print PDF

๑๒.โครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิฯ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 
โครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
 
 
 ๑. ความเป็นมาของโครงการ
 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๖ ปี ๒๕๓๘ และล่าสุดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ ได้พระราชทานพระราชดำริ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความโดยสรุปว่า
         ๑. ให้คำนวณบริหารจัดการน้ำโดยหลีกเลี่ยงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา และหลีกเลี่ยงการสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงน้ำทะเลหนุน ซึ่งหากระบายน้ำมาชนกัน ๓ ทางคือ น้ำเหนือ น้ำทะเลน้ำฝน
ที่ระบาย
ออกมาจากพื้นที่ ก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงล้นตลิ่งเกิดน้ำท่วมได้
       ๒. ให้พิจารณาระบายน้ำออกทางด้านข้าง เช่น ฝั่งแม่น้ำตะวันออกระบายน้ำลงสู่ทะเล โดยผ่านทางคลองระพีพัฒน์ ปล่อยตรงไปยังคลอง ๑๔ ลงสู่คลองแสนแสบแล้วระบายน้ำออกไปทางแม่น้ำบางปะกง และคลองพระองค์ไชยานุชิต ส่วนฝั่งตะวันตกให้ระบายไปทางแม่น้ำสุพรรณบุรีเป็นระยะ ๆ โดยพิจารณาจากน้ำขึ้น น้ำลง ของกรมอุทกศาสตร์                     ๓. ไม่ให้ระบายน้ำผ่านเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็ว ระบายไปลงตรงปลายคลองพระองค์ไชยานุชิต และเนื่องจากคลองประเวศน์ฯ ไปถึงทะเลมีความลาดเทน้อยก็อาจทำสถานีสูบน้ำที่คลองสำโรง เพื่อเร่งสูบทอยน้ำเป็นขั้น ๆ ลงสู่ทะเล
            ๔. การระบายน้ำบริเวณหนองงูเห่าให้พิจารณาขุดคลองระบายน้ำ โดยมีขนาดที่เหมาะสมและไม่ใช่เพื่อการระบายน้ำเฉพาะบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ให้พิจารณารวมบริเวณรอบ ๆ ด้วย
 
๒. การดำเนินงานสนองพระราชดำริ
 
     ๒.๑ ระบบบริหารจัดการน้ำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

           ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่ หรือ ๓๒ ตารางกิโลเมตร ที่ระดับความสูงของพื้นที่โดยเฉลี่ย +๐.๐๐ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง มีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด มีคลองสาธารณะล้อมรอบ

             ระบบบริหารจัดการน้ำ ทสภ.ประกอบด้วย ระบบป้องกันน้ำท่วมจากน้ำหลาก ซึ่งเป็นคันกั้นน้ำรอบท่าอากาศยานและระบบระบายน้ำฝนซึ่งเป็นระบบระบายน้ำภายใน ท่าอากาศยาน มีรายละเอียดดังนี้

๑) ระบบป้องกันน้ำท่วมจากน้ำหลาก

            คันกั้นน้ำล้อมรอบท่าอากาศยาน เป็นเขื่อนดินความยาว ๒๓.๕ กิโลเมตร มีความสูงสันเขื่อนที่ระดับ +๓.๕๐ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ความกว้างของสัน ๓ เมตร และส่วนฐานคัน กว้าง ๓๗ เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมจากน้ำหลาก ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ให้ไหลเข้าสู่ภายในพื้นที่ของท่าอากาศยาน

๒) ระบบระบายน้ำฝน 

         ระบบระบายน้ำฝน ประกอบด้วย ระบบย่อย ๒ ระบบ ดังนี้       

         ๒.๑) ระบบระบายน้ำภายใน ทำหน้าที่รับน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่ ท่าอากาศยานและเก็บกักน้ำไว้ชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอก ประกอบด้วย คลองดินด้านในริมคันกั้นน้ำ (ขนาดคลองกว้าง ๓๕.๐ เมตร ลึก ๑.๙๐ เมตร) อ่างเก็บน้ำ จำนวน ๖ แห่งคลองดาด และคูคลองระบายน้ำขนาดเล็กทั่วไป  ภายในพื้นที่ ออกแบบให้ระบบระบายน้ำมีความจุ   รวม ๔.๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนตกติดต่อกัน (Cumulative Rainfall) ๗ วัน ที่ปริมาณน้ำฝนที่รอบการเกิดซ้ำ ๑๐ ปีได้ โดยไม่ต้องสูบระบายน้ำออก

         ๒.๒) ระบบสูบระบายน้ำ เป็นสถานีสูบระบายน้ำ ๒ แห่ง บริเวณด้านทิศใต้ของท่าอากาศยาน ได้แก่ สถานีสูบระบายน้ำฝั่งตะวันตก และสถานีสูบระบายน้ำฝั่งตะวันออก สถานีสูบน้ำแต่ละแห่งมีเครื่องสูบน้ำขนาด ๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน ๔ เครื่องโดยออกแบบการทำงานสูงสุดพร้อมกัน ๓ เครื่อง (สำรอง ๑ เครื่อง) มีอัตราสูบสูงสุดรวม ๒ สถานี เท่ากับ ๑๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ ๑,๐๓๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งเป็นระดับของอัตราการสูบควบคุมสูงสุด (๑๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ ทสภ. ได้สูบระบายน้ำรวมทั้งสิ้น ๒๖,๓๖๖,๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร

         ๒.๒ การบริหารจัดการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (การบริหารจัดการน้ำ ฝั่งตะวันออก)

         การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร มี ๒ ระบบ คือ ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ

         ๒.๒.๑ ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยก่อสร้างคันกั้นน้ำปิดล้อมพื้นที่  เพื่อป้องกันน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง กรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่ป้องกันน้ำท่วม  เป็น ๓ พื้นที่

         ๑) พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ ดำเนินการตามพระราชดำริ เพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ด้านตะวันออกเข้าท่วมพื้นที่ชั้นใน ความยาวประมาณ ๗๒ กิโลเมตร ป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ด้านนอกที่ระดับความสูง +.๐๐ เมตร ถึง +๓.๐๐ เมตร รทก.

         ๒) พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ป้องกันน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูงจากแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๗๕.๘๐ กิโลเมตร (จากทั้งหมด ๗๗ กิโลเมตร) สามารถป้องกันระดับน้ำได้ที่ความสูง +๒.๕๐ เมตร (+๒.๘๐ เมตร) รทก.ถึง +๓.๐๐ เมตร (+๓.๕๐ เมตร) รทก.

         ๓) พื้นที่ด้านตะวันออกนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ (Flood way)

         ๒.๒.๒ ระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - ท่อระบายน้ำยาวประมาณ ๖,๔๐๐ กิโลเมตร แบ่งเป็น     ถนนสายหลัก ๑,๖๔๐ กิโลเมตร ตรอก ซอย ยาวประมาณ ๔,๗๖๐ กิโลเมตร - คู คลอง ระบายน้ำ ๑,๖๘๒ คลอง ยาวประมาณ ๒,๖๐๐ กิโลเมตร- สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่- อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ ๗ แห่ง ขนาดอุโมงค์เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๑.๐๐-๕.๐๐ เมตร ปัจจุบันอุโมงค์บางซื่อ ใกล้จะดำเนินการแล้วเสร็จ- แก้มลิงในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับน้ำฝน - ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล ประกอบการป้องกันน้ำท่วมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน   

         ๒.๓ การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ

         โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย คลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และสะพานน้ำยกระดับ เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงออกสู่ทะเลโดยตรง เพื่อให้ปริมาณน้ำจากพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถระบายลงสู่พื้นที่ตอนล่างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้คลองสำโรงเป็นแนวรับน้ำที่สำคัญ เนื่องจากเป็นแนวป้องกันปริมาณน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระองค์ไชยานุชิต มิให้เข้าสู่พื้นที่ด้านใต้คลองสำโรง เป็นที่ตั้งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ คือ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู โรงงานอุตสาหกรรมบริเวณแนวถนนเทพารักษ์ที่อยู่อาศัย และสถานที่ราชการต่างๆ
 
 

         ๑) ลักษณะโครงการ

                  ๑.๑) คลองระบายน้ำยาว ๑๐.๑๒ กิโลเมตร เป็นคลองดินท้องคลองกว้าง ๓๖ เมตร ลึก ๓.๕๕ เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมถนน   บนคันคลอง ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๗ เซนติเมตร กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร

                  ๑.๒) อาคารประกอบในคลองระบายน้ำ ประกอบด้วย

                           - อาคารสะพานน้ำ รูปตัดตัวยู ท้องคลองกว้าง ๒๕.๐ เมตร สูง ๓.๑๕ เมตร สูง ๖.๒๙ เมตร ข้ามคลองชายทะเลและถนนสุขุมวิท

                           - สะพานรถยนต์ ๑๐ แห่ง อาคารรับน้ำคลองสำโรง อาคารประตูระบายน้ำด้านข้างคลองระบายน้ำ ๒๒ แห่ง

                        - สถานีสูบน้ำ ๑ แห่ง ระบายน้ำได้สูงสุด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (เครื่องสูบน้ำ ๔ เครื่อง เครื่องละ ๒๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

                การเริ่มสูบระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ จะพิจารณาระดับน้ำในคลองสำโรง และระดับน้ำที่ด้านหน้าสถานีเป็นหลัก โดยเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน ๑ เครื่อง เมื่อระดับน้ำในคลองสำโรง ไม่ต่ำกว่า +๐.๒๐ เมตร.รทก. หากระดับน้ำยังไม่ลดลงและมีระดับสูงขึ้นเป็น +๐.๓๐ เมตร.รทก. จะดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำเป็น ๒ เครื่อง และจะเพิ่มเครื่องสูบน้ำ เมื่อระดับน้ำในคลองสำโรงเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ๐.๑๐ เมตร จนเมื่อเดินเครื่องสูบน้ำครบ ๔ เครื่อง จะเป็นศักยภาพสูงสุดในการสูบระบายน้ำของสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ 

         ๒) ประโยชน์ที่ได้รับ

               ๒.๑) ลดพื้นที่น้ำท่วมลง ๑๔๐ ตารางกิโลเมตร

               ๒.๒) ช่วยลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาน้ำหลากและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จาก ๑๐ วันเหลือ ๒ วัน

               ๒.๓) ช่วยลดปัญหาการจราจรในจังหวัดสมุทรปราการ (เชื่อมถนนสุขุมวิท-เทพารักษ์-บางนาตราดจำนวน ๒ ช่องจราจร)

               ๒.๔) ช่วยให้มีแหล่งน้ำจืดสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งถึง ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร            

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>