Tools

E-mail Print PDF

๑๐. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี

 
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 จังหวัดเพชรบุรี

                                                                                  
 

๑. ความเป็นมาของโครงการ

 
     เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริกับ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง และนายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปความว่า ปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในน่านน้ำไทยลดน้อยลงมากรวมทั้งพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง และปัจจัยอื่นๆ ที่ใช้ในการออกเรือจับสัตว์น้ำธรรมชาติในทะเลที่ห่างไกลเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น จนกระทั่งสัตว์น้ำที่จับได้ขาย แล้วไม่คุ้มทุน และทรงมีพระราชดำริว่า ในอนาคตผลผลิตสัตว์น้ำทะเลต่างๆจากฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานที่ถูกสุขภาวะอนามัยแวดล้อม จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญ ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำใน ทะเลที่ห่างไกล พร้อมทั้งพระราชทานพระ ราชดำริให้ทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่ดินนาเกลือริมทะเล ซึ่งนางวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน ๘๒ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ณ หมู่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ทั้งผู้จับสัตว์น้ำ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  นำไป ปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองต่อไป
กรมประมงจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรองรับและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานโครงการ
 
 
 
๒. วัตถุประสงค์โครงการ
 
     ๑. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   ๒. เพื่อศึกษาพัฒนาต่อยอดอาชีพจับสัตว์น้ำในทะเลที่คุ้นเคยกับการจับตาย ลำเลียงตาย มาเป็นจับเป็น ลำเลียงเป็น จากธนาคารสัตว์น้ำหน้าชุมชนประมง แล้วส่งต่อเข้าเลี้ยงในฟาร์มทะเลที่ถูกสุขอนามัย แวดล้อมคืนสมดุลเชิงอนุรักษ์ 
     ๓. เพื่อการศึกษาและพัฒนาการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 

 
๓. รายละเอียดโครงการ
 
       โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ จัดสร้างขึ้นในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีซึ่ง ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งเพชรบุรี ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรม ประมง โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  การทำประมงชายฝั่ง ที่เน้นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นที่เรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบ การจัดการที่สมบูรณ์แบบ เป็นมิตรกับชุมชนและธรรมชาติโดยรอบ เช่น ไรน้ำเค็มอาจเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆ แต่ที่นี่กลับดึงคุณค่าที่ซ่อนอยู่ออกมาให้เห็น โดยนอกจากจะเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารในการอนุบาลสัตว์แล้ว ส่วนหนึ่งยังถูก เก็บรักษาแบบแช่แข็ง พร้อมส่งขาย ก่อให้เกิดรายได้อีกด้วย ฟาร์มทะเลตัวอย่างนี้ มีการจัดการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรทั้งของดีของเสียอย่างคุ้มค่า และแปลของเสียให้มีค่าเป็นศูนย์ ไม่เว้นแม้แต่น้ำความเค็มสูง ซึ่งถูกต่อ ยอดจากการทำอาชีพนาเกลือ เป็นน้ำทะเลผงสะดวกต่อการนำไปใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ  และเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตเกลือมี ราคาสูงอีกด้วย นอกจากนี้ในส่วนของทะเลยังมีการสาธิตเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก ซึ่งเปรียบเสมือนปะการัง ลอยน้ำ เป็นที่อาศัยหลบซ่อนของปลา และสัตว์น้ำขนาดเล็กจนถึงวัยเจริญพันธุ์ สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องทะเล อย่างสมบูรณ์
 
 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>