Tools

E-mail Print PDF

๘. โครงการอ่างเก็บน้ําบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

 
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพรุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

                
 
๑. พระราชดำริ

          เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร)ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทประจันต์ บ้านไทยประจันต์ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และโครงการป่าสิริกิติ์ บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณ บ้านไทประจันต์ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการ และก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและ  การอุปโภค – บริโภค

 
๒. ข้อมูลทั่วไป
 
     สถานที่ตั้ง
     
             หมู่ ๔ ตำบล ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี
 
     รายละเอียดโครงการ
     
            โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 
      ประเภทโครงการ
     
            โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 
 
๓. ผลการดำเนินการ

     ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สูง ๑๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร พื้นที่รับน้ำฝน ๙ ตารางกิโลเมตร ความจุ ๕๘๕,๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๘

     ปัจจุบัน กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน ๗๐ คน นายจันทร์ ทองหวี เป็นประธานกลุ่มฯ 

๔. ประโยชน์ที่ได้รับ

     - ช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภค – บริโภค จำนวน ๓๒๐ ครัวเรือน
     - ช่วยเหลือเกษตกรในการเพาะปลูก จำนวน ๑,๖๐๐ ไร่

 
 
 
 
 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>