Tools

E-mail Print PDF

7. โครงการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 
โครงการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

                
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา     อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อยู่ในเขตการปกครองของตำบลยางหัก ตำบลทุ่งหลวง ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ และตำบลบ้านบึง ตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยได้กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี เป็นพื้นที่อุทยานฯ และเป็นพื้นที่ในโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ที่จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงมีพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อสนองพระราชปณิธานที่จะทรงอนุรักษ์ป่าไม้ โดยให้ราษฎรช่วยกันรักษาป่าอันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของราษฎร ซึ่งได้ทรงมีพระราชดำริไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อนที่จะให้มีป่าไม้หลาย ๆแห่งที่อุดมสมบูรณ์ตามสภาพและประเภทของป่าไม้ที่เคยเห็นอีกทั้งเป็นแบบอย่างของการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เคยอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีการต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้ามาควบคุมพื้นที่ได้จึงเกิดความสงบสุขขึ้น จากนั้นได้ดำเนินการวางแผนเร่งรัดพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในส่วนที่ถูกทำลายให้สอดคล้อง กับพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 
     ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะประกาศจัดตั้งพื้นที่โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยตั้งชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน” ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ ๒๓๙๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณจัดการอุทยานแห่งชาติในปี ๒๕๔๘ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันครอบคลุมพื้นที่ อำเภอปากท่อ และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี อยู่บริเวณที่ดินป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ป่าพุยางและพุสามซ้อน และป่าเขากงเกวียน ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๐ หมู่ ๕ บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พิกัดที่ 0๕๖๐๓๑๐ E ๑๔๖๖๕๒๗ N ระหว่างละติจูดที่ ๑๓ องศา ๑๖ ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ ๙๙ องศา ๓๓ ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๕,๗๗๗ ไร่

 
     ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่บริเวณที่ดินป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ป่ากงเกวียน ป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน ในท้องที่ตำบลอ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙ ก วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เนื้อที่ประมาณ ๓๒๘.๗๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๐๕,๔๖๓.๙ ไร่

 
๒.ขอบเขตโครงการ

    ทิศเหนือ จด ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทิศตะวันออก จด ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทิศใต้ จด เขตการปกครองจังหวัดเพชรบุรี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
    ทิศตะวันตก จด ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
 
 
 ๓. วัตถุประสงค์

 
     ๑. เพื่อปรับปรุงแนวทางการบริหารและการจัดการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
 
     ๒. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของลุ่มน้ำแม่ประจันและลุ่มน้ำภาชีมีน้ำไหลตลอดปี
 
     ๓. เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติวิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ
 
     ๔. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงต่อประเทศในการควบคุมชนกลุ่มน้อย และการเคลื่อนย้ายของราษฎร
 
     ๕. เพื่อใช้พื้นที่โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันให้มีประโยชน์ในทุกๆ ด้าน แล้วพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อการนันทนาการ
 
     ๖. แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และราษฎรท้องถิ่น
 
     ๗. เพิ่มมาตรการในการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรที่ถูกทำลายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
 
     ๘. กำหนดเขตการจัดการและมาตรการในการจัดพื้นที่แต่ละเขตในรูปแบบของการประสานประโยชน์
 
     ๙. ให้สิ่งจูงใจแก่ชุมชนให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนของชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
 
     ๑๐. ปรับปรุงสาธารณูปการพื้นฐานที่จำเป็นบริเวณเขตบริการ
 
     ๑๑. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการบริหารและพัฒนาบุคลากรของโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันให้สามารถรองรับภารกิจในการแก้ปัญหา และการจัดการพื้นที่ทุกๆ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
๔. เป้าหมาย

 
     ๑. คุ้มครอง รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน
 
     ๒. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าของชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
     ๓. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

 
๕. ประโยชน์ต่อประชาชน

     ๑. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
     ๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า แหล่งต้นน้ำลำธาร  แหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติวิทยา และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
     ๓. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จัดการโครงการฯ

 

 
 
 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>