Tools

E-mail Print PDF

๔. โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องพระราชดำริ

 

โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 
 
 
 

สถานที่ตั้ง
     ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดโครงการ
     โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประเภทโครงการ
     โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ   
 

                                                                                                                                       

๑. พระราชดำริ          เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกูแบสีรา หมู่ที่ ๔ ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ตลอดจนขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริกับ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์  ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายวิศาล ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านควบคุมงานก่อสร้าง กรมชลประทาน นายเกียรติศักดิ์ สุขวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน และนายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการฯ ๔ สำนักงาน กปร. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องเร่งด่วนก่อน พร้อมทั้งศึกษาในภาพรวม เมื่อศึกษาในภาพรวมทั้งระบบแล้ว ให้ดูว่าส่วนใดแก้ไขอย่างไร และให้แก้ไขไปทีละส่วน เป็นขั้นตอน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบและทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
 
 
 
๒. วัตถุประสงค์โครงการ

          ๑. เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จะแก้ไขปัญหาให้ราษฎรบ้านกูแบสีรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
          ๒. ที่จะใช้สัญจรและขนส่ง
          ๓. เพื่อปรับปรุงดินให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตคุ้มค่าแก่การลงทุน เพียงพอแก่การบริโภคในครัวเรือนและประกอบอาชีพในพื้นที่ตลอดปี
 
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

          กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมการปกครอง กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์  กรมพัฒนาที่ดิน สาธารณสุข กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

 

 

๔. ผลการดำเนินงาน

     หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันดำเนินงาน โดยได้เริ่มต้นในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ นี้ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

          ๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                   ๑.๑ ก่อสร้างทางลาดยางบ้านเขาวัง บ้านปุลากาซิง ระยะทาง ๔.๒๖๔ กิโลเมตร พร้อมทั้งก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเขาวัง บ้านปุลากาซิง ระยะทาง ๒.๕๑๘ กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการประกวดราคาแล้ว

                   ๑.๒ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว

                   ๑.๓ ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ สนาม ขณะนี้ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว

                   ๑.๔ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพ จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว

                   ๑.๕ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมพัฒนาหมู่บ้าน มีการฝึกอบรมบรรยายและดูงาน จำนวน ๑๐๐ คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมราษฎรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

                   ๑.๖ ขุดคลองพร้อมอาคารระบายน้ำเข้า (drain inlet) อาคารระบายน้ำ (drain culvert) และอาคารคลองส่งน้ำเข้านา (farm bridge) จำนวน ๓ สาย ได้แก่

          สายที่ ๑ ยาว ๓.๙๔๖ กิโลเมตร

          สายที่ ๒ ยาว ๓.๓๗๐ กิโลเมตร

          สายที่ ๓ ยาว ๑.๑๐๖ กิโลเมตร

       ๑.๗ วางแผนการทำคลองส่งน้ำและระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมหมู่บ้านและจัดทำผังฟาร์มเกษตรกร โดยการจัดทำผังฟาร์มเพื่อทำการเกษตรผสมผสาน ปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่

๒. ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ

     ได้มีการจัดทำผังฟาร์ม เพื่อทำการเกษตรผสมผสาน ปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ มีการอบรมให้แก่ราษฎรในเรื่องการปลูกพืชต่าง ๆ เช่น การปลูกอ้อยเคี้ยว และแปรรูปผลผลิต การปลูกพืชผักพืชไร่ การปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้านเรือนของราษฎร เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกาดขาว เป็นต้น การปลูกมะพร้าว รวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงโค ๑ กลุ่ม มีสมาชิก ๒๐ ราย และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เช่น  กลุ่มทำขนมโดนัท ทองม้วน กลุ่มปักผ้าคลุมผม เป็นต้น พร้อมกันนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมพัฒนาราษฎรในพื้นที่ควบคู่กันไป โดยกระตุ้นผู้นำและแกนนำในหมู่บ้าน ตลอดจนราษฎร และได้พาไปศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

๓. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

                  หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับรองจากอำเภอประกาศให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


 
 
 
 
 
๕.ประโยชน์ที่ได้รับ
          ๑. ชุมชนบ้านกูแบสีราและประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างถนนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็ว ลดความเสียหายระหว่างการขนส่งทำให้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น

          ๒. เพิ่มคุณภาพชีวิตและการพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมของพ่อและแม่เด็ก

          ๓. ทำให้เยาวชนในหมู่บ้านได้มีสถานที่ออกกำลังกายและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่เยาวชน

          ๔. ทำให้ราษฎรมีศูนย์พัฒนาอาชีพสำหรับฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการทำนา ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

          ๕. ประชาชนทุกคนในหมู่บ้านมีความพร้อมในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ

        ๖. สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรและบริเวณชุมชนของหมู่บ้านกูแบสีรา ประมาณ ๕๐๐ ไร่      

          ๗. สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และการปรับปรุงที่ดินเพื่อการเกษตร ทำให้สามารถทำการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>