Tools

E-mail Print PDF

๒.โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองไทรนองตอนบน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 

โครงการก่อสร้างฝายทดลองน้ำคลองไทรนองตอนบน ต.สองพี่น้อง

 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทุบรี 

 

๑. ความเป็นมาของโครงการ

           สำนักราชเลขาธิการมีหนังสือที่ รล ๐๐๐๘.๒ /๔๗๘๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ขอให้เสนอความเห็นกรณี นายวีระ จันทวังโส ราษฎรบ้านไทรนอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการฝายทดน้ำคลองไทรนองตอนบน บริเวณบ้านไทรนอง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร 

 

 

๒. ข้อเท็จจริง 
           
            เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ สรุปได้ ดังนี้
            ๒.๑ นายวีระ จันทวังโส ราษฎรบ้านไทรนอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นต้น มีแหล่งน้ำต้นทุน ได้แก่ บ่อน้ำตื้น คลองไทรนอง และเมื่อปี ๒๕๕๕ กรมชลประทานได้ก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง ความจุประมาณ ๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งพบว่าในฤดูแล้งหมู่บ้านยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และ ทำการเกษตร
            ๒.๒ เทศบาลตำบลสองพี่น้อง แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๗ หมู่บ้าน ในส่วนหมู่บ้านไทรนอง มีประชากร ๑๘๕ ครัวเรือน รวม ๕๗๘ คน พื้นที่ติดเขาสุกิม มีลักษณะเป็นเนินเขา 
            ๒.๓ คลองไทรนองมีสภาพเป็นร่องเขา มีความลาดชันค่อนข้างมาก มีต้นน้ำอยู่เขาสุกิม ในช่วงฤดูฝนราวเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน จะมีปริมาณน้ำมาก แต่จะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง แต่จากการสำรวจปริมาณน้ำท่าพบว่ามีน้ำผ่านทั้งปี ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
            ๒.๔ จากการสำรวจและหารือร่วมกันสรุปได้ว่า ควรดำเนินการก่อสร้างทำนบดินเพิ่มเติมอีกแห่งทางตอนล่าง ในพื้นที่ห่างจากทำนบดินบ้านไทรนองเดิม โดยฝายจะมีความสูงประมาณ ๙ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร คาดว่าจะได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ ๕๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรประมาณ ๕๕ ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวราษฎรผู้มีเอกสารสิทธิ์ได้ยินยอมอุทิศให้ดำเนินการได้
 
 
 
๓. ความเห็นของสำนักงาน กปร. 
 
            จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน กปร. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรรับโครงการทำนบดินบ้านไทรนอง ๒ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยดำเนินการก่อสร้างทำนบดินจำนวน ๑ แห่ง ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ประมาณ ๕๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในช่วงฤดูแล้งจะช่วยพื้นที่เกษตรได้ประมาณ ๕๕ ไร่  

 

๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
 
     ๔.๑ สำนักงาน กปร. ได้มีหนังสือที่ กร ๐๐๐๒/๓๒๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงสำนักราชเลขาธิการ เพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท กรณีที่นายวีระ จันทวังโส ราษฎรบ้านไทรนอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองไทรนองตอนบน เพื่อบรรเทาผลกระทบของปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรของราษฎร
       ๔.๒ สำนักราชเลขาธิการอยู่ระหว่างการนำเรื่องขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองไทนนองตอนบนเสนอต่อที่ประชุมคณะองคมนตรี
       ๔.๓ จังหวัดจันทบุรีได้อนุมัติงบประมาณให้แก่โครงการชลประทานจันทบุรี จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองไทรนองตอนบนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อบรรเทาผลกระทบของปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตรให้แก่ราษฎร 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>