Tools

E-mail Print PDF

๑. โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ. สอยดาว จ.จันทบุรี

 

โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

 

  

๑. ความเป็นมาของโครงการ

        สำนักราชเลขาธิการมีหนังสือที่ รล ๐๐๐๘.๒/๖๘๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงานกปร.)ขอให้เสนอความเห็นกรณีนายบุญช่วย โตประเสริฐ และราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการฝายทดน้ำคลองตาโนด บริเวณตำบลทับช้าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร 

๒. ข้อเท็จจริง 

          เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมชลประทาน ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่สรุปได้ ดังนี้
          ๒.๑ นายบุญช่วย โตประเสริฐและราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร อาทิ ปลูกมันสำปะหลัง ลำไย ข้าวโพด และเลี้ยงโคนม มีแหล่งน้ำต้นทุน ได้แก่ บ่อน้ำบาดาล และคลองตาโนด ซึ่งในฤดูแล้งชุมชนจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และ ทำการเกษตร เป็นประจำ
          ๒.๒ เทศบาลตำบลทับช้าง แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๘ หมู่บ้าน มีประชากร ๕,๖๑๗ ครัวเรือน รวม ๑๖,๒๙๕ คน พื้นที่บางส่วนมีลักษณะเป็นเนินเขา โดยพื้นที่ด้านตะวันตกติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
      ๒.๓ คลองตาโนดมีต้นน้ำอยู่บริเวณเนินเขาผาสุกและเขาปูน บริเวณหมู่ ๒ ตำบลทับช้าง และไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลทับช้าง รวม ๗ หมู่บ้าน เป็นต้นน้ำสายหนึ่งของคลองพระสะทึง ในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคม ถึงกันยายนจะมีปริมาณน้ำมาก แต่จะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลทับช้างได้ก่อสร้างทำนบดินชั่วคราวบริเวณดังกล่าว แต่ในช่วงน้ำหลากมักชำรุดเสียหายเป็นประจำ เป็นผลจากกระแสน้ำที่รุนแรง
        ๒.๔ จากการสำรวจและหารือร่วมกันสรุปได้ว่า ควรดำเนินการก่อสร้างฝายซึ่งสำนักชลประทานที่ ๙ กรมชลประทานได้สำรวจเบื้องต้น ได้แก่ โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนา โดยฝายจะมีความสูงประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๔๐ เมตร ขุดลอกบริเวณหน้าฝายประมาณ ๕ ไร่  และขุดลอกคลองตาโนดยาวประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร เพื่อเพิ่มความจุ คาดว่าจะได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่
     ๒.๕ สำหรับพื้นที่ที่จะขุดลอกทั้งบริเวณหน้าฝาย (ประมาณ ๕ ไร่ ) และสองฝั่งคลองตาโนดยาวประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร พบว่าเจ้าของที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิ์อื่นๆ ตามกฎหมาย โดยไม่เป็นพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๕ และเมื่อสอบถามกับเจ้าของที่ดินทุกรายแล้ว ทราบว่าทุกคนยินดีที่จะสละที่ดินให้ดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของชุมชน ทั้งนี้ได้มีการลงนามในเอกสารยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกรมชลประทานได้เตรียมดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในระยะเวลาอันใกล้ด้วยแล้ว  
 
 
๓. ความเห็นของสำนักงาน กปร. 
 
          จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน กปร. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรรับโครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยดำเนินการก่อสร้างฝายจำนวน ๑ แห่ง ขุดลอกหน้าฝายพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ และขุดลอกคลองตาโนดระยะทางประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร โดยเมื่อดำเนินการแล้วจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในช่วงฤดูแล้งจะช่วยพื้นที่เกษตรได้ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ 

 
๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
 
            ๔.๑ สำนักงาน กปร. ได้มีหนังสือที่ กร ๐๐๐๒/๒๖๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ถึงสำนักราชเลขาธิการ เพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท กรณีที่นายบุญช่วย โตประเสริฐ ราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา เพื่อบรรเทาผลกระทบของปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
            ๔.๒ สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล ๐๐๐๘.๒/๕๔๘๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงสำนักงาน กปร. เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว
            ๔.๓ จังหวัดจันทบุรีได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๗,๔๔๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้แก่โครงการชลประทานจันทบุรีดำเนินการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
 
 

 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>