Tools

E-mail Print PDF

จุดเยี่ยมชมงานสื่อสัญจร จ.ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และ อ่างทอง

       

 “โครงการสื่ออาสา...สืบสานพระราชดำริ” 
ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอ่างทอง
ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม  2558

วันที่ 5 สิงหาคม  2558  
      -  คณะเดินทางถึงศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
      -  คณะเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ชุมชุนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซ่อง การดำเนินกิจกรรมของชุมชนที่เข้มแข็ง และการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตของชุมชน
      - คณะเดินทางไปโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว
- คณะเยี่ยมชมกิจกรรมภายในโรงเรียนการสรกสิวิทย์ อาทิ กิจกกรรมไถนา การปักดำกล้า วิธีการหมักแก้สชีวภาพของมูลกระบือ ชมการเลี้ยงกระบือทรงเลี้ยงจากผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 
       วันที่ 19 สิงหาคม  2557 
 
- คณะเดินทางถึงโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านยางกลาง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
-
คณะรับฟังการบรรยายสรุป "ขาดทุนคือกำไร" แนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยนายจรูญ
อิ่มเอิบสิน  ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง และ การบรรยายสรุปผลสำเร็จของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ โดยผู้อำนวยการโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ และการบรรยายสรุปของศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง โดยพลเรือเอก
สำเภา พลธร
- คณะเยี่ยมชมกิจกรรมของฟาร์มตัวอย่าง อาทิ การเพาะเห็ด , แปลงปลูกผัก , ฟาร์มปรับปรุงพันธุ์แพะเพื่อจำหน่าย
คณะเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อาทิ การทอผ้า การแกะสลัก กาปักผ้าโขน และเครื่องปั้นดินเผา
  

 

 

 

 
 
 
ข้อมูลชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซ่อง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
ข้อมูลโรงเรียนกาสรกสิวิทย์
จ.สระแก้ว
 กำหนดการดูงาน
พื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
และอ่างทอง

อ่านต่อ 
 
           
 
 

 

 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>