Tools

E-mail Print PDF

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซ่อง จ.ฉะเชิงเทรา

 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
 
 
ความเป็นมา
         ตำบลบ้านซ่อง ตั้งอยู่ในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในอดีตตำบลบ้านซ่องเป็นช่องทางค้าวัวควาย จากภาคอีสานลงมายังเมืองพนัสนิคมและชลบุรี  แต่ด้วยสำเนียงอีสานและลาวซึ่งจะออกเสียง "ช" เป็น "ซ" จึงทำให้เรียกชื่อ "บ้านช่อง" เป็น "บ้านซ่อง" ขณะที่อีกตำนานหนึ่งบอกว่า "ขุนซ่อง" เป็นกำนันคนแรก ทางราชการจึงตั้งชื่อตำบลตามนั้น ดังเพลงแหล่ของอาจารย์อิฐ พึ่งเกษม ศิลปินพื้นบ้านที่เล่าขานตำนานของบ้านซ่องตอนหนึ่งว่า...

       "บ้านซ่อง นามเดิม บ้านช่องนั้น คนรู้จักกันทุกถิ่นฐาน เป็นช่องทางค้าโค กระบืองาน จากอีสานสู่พนัส-ชลบุรี และเป็นเกียรติแก่กำนันของบ้านซ่อง ชื่อขุนซ่องคนแรกตำบลนี้ ประชาชนอยู่สุขสบายดี ตำบลมี 14 หมู่ ดูน่าชม...“

          ตำบลบ้านซ่องได้ยกระดับเป็นเทศบาลตำบลในปี 2552 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,025 ไร่ มีประชากรทั้งหมด 9,964 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยทำนาประมาณ 80 % นอกจากนั้นก็ปลูกมันสำปะหลัง มะม่วง ปลูกไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

           สำหรับกิจกรรมการพัฒนาในตำบลนั้น เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี 2528  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาในทุกหมู่บ้าน จากกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ ก็ได้มีการพัฒนาไปสู่กิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผลิตข้าว กลุ่มทำรองเท้า วิทยุชุมชน ฯลฯ โดยมีหน่วยงานในท้องถิ่น คือเทศบาลตำบลบ้านซ่อง และภาคีภายนอกให้การสนับสนุน ซึ่งกลุ่มและองค์กรต่างๆ เหล่านี้ ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง จำนวน 7 ระบบ 26 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่

 
          - ระบบบริหารจัดการท้องถิ่น จำนวน 5 แหล่ง เช่น การบริหารจัดการตำบลแบบโปร่งใสและมีส่วนร่วม การพัฒนา               ศักยภาพของคนในตำบล ฯลฯ
          - ระบบเกษตรเพื่อ สุขภาวะ จำนวน 2 แหล่ง เช่น ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านซ่อง
          - ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 3 แหล่ง เช่น เพลงพื้นบ้าน ฯลฯ
          - ระบบสุขภาพชุมชนและอาสา จำนวน 6 แหล่ง เช่น กลุ่ม อสม. กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ
          - ระบบองค์กรการเงิน จำนวน 4 แหล่ง เช่น กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านหัวกระพี้
          - ระบบเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 แหล่ง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ (ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด) ฯลฯ และ
          - ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน 2 แหล่ง เช่น โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ฯลฯ               
 
  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ
 
         สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลบ้านซ่องเป็นที่ราบลุ่ม ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และมีการระบายน้ำได้ดี จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าวที่ชาวบ้านสืบทอดกันมาช้านาน ปัจจุบันมีพื้นที่ทำนาประมาณ 26,853 ไร่ จากพื้นที่การเกษตรทั้งหมดในตำบล 37,125 ไร่ มีครัวเรือนที่ทำนา 737 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีประมาณ 573 กิโลกรัม

        ด้วยเหตุที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลบ้านซ่องประมาณ 80% มีอาชีพทำนาปลูกข้าว ดังนั้นจึงมีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวมากมายหลายกลุ่ม โดยมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านซ่องเป็นศูนย์กลาง มีกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ  (ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด) กลุ่มธารทิพย์ ผลิตข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือมะลิแดง ศูนย์ข้าวตำบลบ้านซ่อง ฯลฯ

 
กลุ่มเพาะเห็ดฟาง
 
         โดยในปี 2550 ได้เริ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนออกจำหน่าย โดยใช้ทลายปาล์มและฟางเป็นวัตถุดิบในการเพาะเห็ด ซื้อเชื้อเห็ดจากผู้ผลิตมาเพาะในโรงเรือน มีสมาชิกทั้งหมด 15 ราย เห็ดที่เพาะได้ก็นำมารวมกันเพื่อนำไปขายให้แก่พ่อค้าเร่

           ในหมู่บ้านและพ่อค้าในอำเภอสนามชัยเขต เมื่อได้ผลดีจึงมีชาวบ้านสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 30 ราย ปัจจุบันกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองว้า ซึ่งยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไป มีสมาชิกทั้งหมด 110 ราย มีโรงเรือนเพาะเห็ดทั้งหมด 385 โรงเรือน สามารถเพาะเห็ดได้ประมาณเดือนละ 16 ตัน หรือประมาณวันละ 500 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าตลอดทั้งปีประมาณ 15 ล้านบาท โดยทางกลุ่มจะรับซื้อเห็ดในราคาประกันให้แก่สมาชิก เช่น ดอกตูมราคากิโลกรัมละ 70 บาท ดอกตูมเล็กกิโลกรัมละ 50 บาท และดอกบานกิโลกรัมละ 40 บาท มีเงินทุนจากกลุ่มออมทรัพย์ทั้งหมดประมาณ 980,000 บาทเศษ   

 
 
5 ประสาน นำไปสู่ชุมชนจัดการตนเอง
 
         ชุมชนบ้านซ่อง เกิดจากการทำงานและการประสานเชื่อมร้อยของ 5 ภาคส่วน คือ 1) เทศบาลตำบลบ้านซ่อง 2) ผู้นำชุมชน 3) กลุ่มและองค์กรชาวบ้านในชุมชน  4) หน่วยงานราชการในท้องถิ่น เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 7 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ฉะเชิงเทรา และ 5) หน่วยงานภาคีภายนอก

      กิจกรรมการพัฒนาในเทศบาลตำบลบ้านซ่องจะไม่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากได้มีการพัฒนามาพอสมควรแล้ว แต่จะเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การสนับสนุนกลุ่มองค์กรต่างๆ ของชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลฯ ก็ได้ให้งบประมาณผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลบ้านซ่อง

        จากผลของการพัฒนาชุมชนร่วมกันเพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้ โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม นับตั้งแต่กลุ่มองค์กรชาวบ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานปกครองในท้องถิ่น ส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีจากภายนอก ที่สำคัญก็คือ ชาวบ้านจะต้องเป็นพลังในการขับเคลื่อนตัวเอง โดยมีหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน ที่สำคัญชาวบ้านที่นี่มีความเสียสละ ให้ความร่วมมือ มีความสามัคคี จึงทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
 
 
      
 
 

 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>