Tools

E-mail Print PDF

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

 
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
พระราชดำริ
            สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
แนวพระราชดำริ
 
           เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณอำเภอภูสิงห์ ในการนี้ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า ให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณา จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผล และจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 
        เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านวนาสวรรค์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริให้ผู้เชี่ยวชาญด้านดิน พิจารณาช่วยเหลือราษฎรที่มีปัญหาเรื่องดินดาน และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราชดำริ ความว่า ให้พิจารณาสร้างระบบน้ำ และปรับปรุงดินลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง โดยเปลี่ยนมาปลูกไม้ผลให้มากยิ่งขึ้น                    
 
        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ในการนี้ได้มีพระราชดำริ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ให้แก่ราษฎร ในบริเวณพื้นที่รอบศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เพื่อให้มีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค–บริโภค อย่างเพียงพอ รวมทั้งให้พิจารณาช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพ ให้กับราษฎร เพื่อให้มีรายได้และมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
            เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านพนมชัย หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ได้มีพระราชดำริ ให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา จัดหาแหล่งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก และลำห้วยไผ่ พร้อมคลองส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับเรื่องการทำกินในพื้นป่าของราษฎรนั้น ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาพื้นที่เพื่อลองทำโครงการ โดยส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ทำลายป่า
           เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีคำสั่งยกฐานะศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร
  
วัตถุประสงค์
 
            1. เพื่อสนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
            2. เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการทางด้านวิชาการเกษตร และสนับสนุนพันธุ์พืช   พันธุ์สัตว์ แก่เกษตรกร
            3. เพื่อเป็นศูนย์กลางสาธิต ฝึกอบรมและเป็นตัวอย่างเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ ใช้พัฒนาอาชีพทางการเกษตรของตนเอง
            4. เพื่อพัฒนาและยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ ให้มี  สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
ที่ทำการโครงการ
 
         บ้านตะแบงใต้  ตำบลห้วยตึ๊กชู  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ   
 
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
         กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ , กรมประมง , กรมชลประทาน , กรมส่งเสริมการเกษตร , กรมส่งเสริมสหกรณ์ , สำนักงาน กปร.
 
ผู้ได้รับประโยชน์
 
        เกษตรกรรอบพื้นที่โครงการ
  
ผลสำเร็จที่โดดเด่นของการดำเนินงาน
 
        ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี ของการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมเป็นคณะทำงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการทั้งในด้านแผนงาน งบประมาณ และกำลังคน เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายสำคัญคือการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อันเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งพอจะสรุปผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านต่างๆ ได้ดังนี้
 
              ๑. งานพัฒนาด้านพืช

                ดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบการปลูกพืชไร่ พืชสวน และพืชผัก ในพื้นที่ศูนย์ เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้และนำแบบอย่างไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้ผลผลิตและผลตอบแทนสูงแก่เกษตรกร และให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทั้งในและนอกพื้นที่ศูนย์ เช่น

               

 

                   - เกษตรทฤษฎีใหม่
                   - การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
                   - การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์
                   - ระบบการปลูกพืชแบบอินทรีย์

 

               - การปลูกพืชเศรษฐกิจ

 

                   - การเกษตรแบบผสมผสาน

                 - การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 
                ๒. งานพัฒนาด้านข้าว
                ดำเนินการให้ความรู้และส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการผลิตข้าวคุณภาพดี โดยเน้นให้เกษตรกรลดการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตจากภายนอก รวมทั้งนำเสนอด้านเกษตรกรรมทางเลือกหรือเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงนา โดยมีการดำเนินการดังนี้

            

                ๑. จัดทำแปลงต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕

 

             ๒. อบรมให้ความรู้และถ่ายทอดทักษะการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ

 

                ๓. ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ในพื้นที่ของเกษตรรอบศูนย์

                ๔. ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ในพื้นที่ของเกษตรกรอำเภอภูสิงห์

 

 

               ๓.งานพัฒนาที่ดิน

 

               จัดฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร จำนวน 100 ราย ปรับปรุงพื้นที่พร้อมจัดระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำของ เกษตรกร ทำการผลิตและขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร สาธิตและส่งเสริมการ ใช้ปุ๋ยพืชสดจากถั่วพริก, ถั่วพุ่ม และโสนอัฟริกัน , ส่งเสริมการผลิต และใช้ปุ๋ยหมักพร้อมแจกสารเร่งเชื้อยูเรียให้แก่เกษตรกร 

 

            ประโยชน์ของโครงการ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดสุรินทร์ ให้มีสภาพความเป็นอยู่ด้าน โครงสร้างพื้นฐานสังคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และทำให้เกษตกร ได้รับความรู้ ความสามารถจากการสาธิต การอบรมในการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ตาม หลักวิชาการสมัยใหม่และเป็นแหล่งให้บริการและสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกร

 

             ๔. งานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

 

             ดำเนินการจัดส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู ไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ ๕๔๐ ไร่ ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาความเหมาะสม ก่อสร้างและดำเนินการปรับปรุงระบบชลประทานต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำและประสิทธิภาพการส่งน้ำไปสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร 

 

            ๕. งานพัฒนาด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

 

             จุดมุ่งหมายสำคัญของงานพัฒนาด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ มีอยู่  ๒ ประการ คือ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ทำลายป่า โดยมีผลการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้  

 

                - งานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 
                      ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ เช่น การปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง ปลูกป่าเปียก จัดทำแนวกันไฟและฝายชะลอความชุ่มชื้นรูปแบบต่างๆ รวมทั้งดำเนินการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
    
              
          ๖. งานพัฒนาด้านประมง 
 
         ดำเนินการสาธิตและให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมให้แก่เกษตรกรและปล่อยลงในแหล่งน้ำ โดยมีเป้าหมายปีละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร สนับสนุนกิจกรรมประมงโรงเรียน ติดตามผลและเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป้าหมาย และจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกรที่สนใจประกอบอาชีพด้านประมง 
 
 
         
          ๗. งานพัฒนาด้านปศุสัตว์
          จัดทำจุดสาธิตด้านการปศุสัตว์และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ศูนย์สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรค และการขยายพันธุ์สัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ลูกผสมพื้นเมือง สุกร โคเนื้อภูพาน พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์ เวชภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตพื้นฐานให้แก่เกษตรกร
 
 

 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>