Tools

E-mail Print PDF

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน
ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พระราชดำริ :

                สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ความเป็นมาของโครงการ :

                เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ดอยเกี๊ยะ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำห้วยป่าชม, ห้วยผาลั้ง, ห้วยหินขาว, ห้วยยาดี และต้นน้ำลําน้ำแม่กรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 – 1,600 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำที่ ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้างจํานวนนับพันไร่ บางส่วนของพื้นที่มีการปลูกพืชเสพติด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน นอกจากนั้นพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเส้นทางลําเลียงยาเสพติด จากนอกประเทศ เข้ามายังตัวเมืองเชียงราย ผ่านหมู่บ้านผาลั้ง (ชาวเขาเผ่าเย้า 200 หลังคาเรือน) บ้านปางขอน (ชาวเขาเผ่าอาข่า, เย้า, มูเซอ 100 หลังคาเรือน) และบ้านแม่มอญ (ชาวเขาเผ่าลีซอ และอีก้อ 100 หลังคาเรือน) ราษฎร ทั้ง 3 กลุ่มบ้าน ได้ทําการบุกรุกแผ้วถางป่าทําไร่เลื่อนลอย ทําให้แหล่งต้นน้ำลําธารถูกทําลายลงทําให้เกิดแผ่นดินเลื่อนไหล ลําน้ำต่างๆ เกิดการตื้นเขิน ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงลําน้ำสาว ซึ่งเป็นแม่น้ำ สายหลัก ของจังหวัดเชียงราย มีปริมาณน้ำลดลง และนอกจากนั้น น้ำตกแม่กรณ์ ซึ่งเป็นน้ำตกธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีระดับความสูงประมาณ 70 เมตร กําลังจะเกิดสภาวะปริมาณน้ำลดลง ซึ่งจะทําให้แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม ถูกทําลายลงไปด้วย

ในการแก้ปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นว่า ลําพังเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการบุกรุกแผ้วถางป่าของราษฎรได้ จึงสมควรให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลําธาร โดยจัดทําเป็น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บริเวณดอยเกี๊ยะ ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จะให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพ และปลูกฝังความรู้เรื่องการเกษตร การอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืน โดยคนเป็น ผู้พิทักษ์รักษาป่า ป่าให้ความร่มเย็น และเป็นแหล่งผลิตอาหารของคน นอกจากนั้น ยังจะช่วยอนุรักษ์ แหล่งน้ำตกธรรมชาติให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ที่ตั้งของโครงการ :

1. หน่วยรับผิดชอบโครงการฯ มีที่ตั้ง ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 67000

2. กองอํานวยการโครงการฯ มีที่ตั้ง ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 67000

3. สํานักงานโครงการฯ มีที่ตั้ง พื้นที่โครงการฯ หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 67000 พิกัด NC 628007

4. ที่ตั้งสนาม ฮ. สามารถรองรับอากาศยานได้ 11 เครื่อง มีที่ตั้งบริเวณ พิกัด NC 62721 00330, NC 62708 00305, NC 62705 00282, NC 62700 00167, NC 62704 00136, NC 62705 00108, NC 62703 00032, NC 62794 00220, NC 62729 00256, NC 62599 00186, NC 62592 00230

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

2. ให้ประชาชนในพื้นที่ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โครงการฯ

4. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงในพื้นที่โครงการฯ

5. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ

6. เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญตามแนวพระราชดําริ

เป้าหมายของโครงการ :

1. จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

2. แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และรอบพื้นที่โครงการฯ

3. คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ราษฎร

5. พัฒนาการท่องเที่ยว

สรุปผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ( ต.ค. 53 มี.ค. 54 ) :

1. ด้านยุทธการ

1.1 ให้การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ป่าไม้, เจ้าหน้าที่การเกษตร, เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน, คนงาน และราษฎรในพื้นที่โครงการฯ จํานวน 120 ครั้ง

1.2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทําการลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า และการปลูกพืชเสพติดในพื้นที่โครงการฯ จํานวน 130 ครั้ง

1.3 จัดกําลังพลออกพบปะแหล่งข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 48 ครั้ง

1.4 จัดกําลังพลออกลาดตระเวน ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่โครงการฯ จํานวน 160 ครั้ง

1.5 จัดกําลังพลรับผิดชอบดูแลสนาม ฮ. จํานวน 12 ครั้ง

1.6 จัดกําลังพลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการรณรงค์ป้องกันไฟป่าในช่วยฤดูแล้ง จํานวน 90 ครั้ง

2. ด้านกิจการพลเรือน

2.1 หัวหน้าชุดปฏิบัติการออกพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับคณะครู ในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 48 ครั้ง

2.2 จัดกําลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ออกสํารวจข้อมูลหมู่บ้าน และพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับราษฎรในหมู่บ้านรับผิดชอบ จํานวน 36 ครั้ง

2.3 จัดกําลังพลเข้าร่วมประชุมประจําเดือน กับหน่วยงานกลุ่มกิจกรรมต่างๆ และคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 30 ครั้ง

2.4 จัดกําลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ราษฎร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมพู ปลูกป่าซ่อมเสริมพื้นที่โครงการฯ จํานวน 300 ไร่ เป็นเวลา 10 วัน

2.5 จัดกําลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ในโครงการฯ ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยบ , โรงเรียนบ้านผาลั้ง , โรงเรียนบ้านปางขอน และโรงเรียนบ้านแม่มอญ จํานวน 25 ครั้ง

2.6 จัดกําลังพลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมพู ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อ จํานวน 1 ครั้ง

2.7 จัดกําลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านปางขอน ให้การรักษาพยาบาลให้กับราษฎรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ จํานวน 30 ครั้ง

2.8 จัดกําลังพลอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ มอบเครื่องห่มกันหนาว จํานวน 30 ครั้ง

3. ด้านอื่นๆ

3.1 ชุดปฏิบัติการได้สร้างห้องน้ำจํานวน 2 ห้อง โดนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จาก ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้จัดการวัดร่องขุ่น ผลการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3.2 จัดกําลังพลอบรมการทําน้ำหมักชีวภาพ ( จุลินทรีย์ ) โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3.3 จัดกําลังพลร่วมกบเจ้าหน้าที่โครงการฯ และราษฎรร่วมกันพัฒนาต้นน้ำ ประปาภูเขา ที่ใช้ในพื้นที่โครงการ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่มาของข้อมูล :

- http://extension.fisheries.go.th/royal_fisheries/index.php?name=project&file=readproject&id=19

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>