Tools

E-mail Print PDF

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำริ :

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเป็นมาของโครงการ :

                หมู่บ้านนาเกียน เป็นพื้นที่ราบหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีน้ำแม่ฮองไหลผ่าน เหมาะแก่การทำการเกษตร เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น จึงเกิดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำลำธารเป็นจำนวนมาก เมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรมีมากขึ้น การบุกรุกแผ้วถางป่าจึงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กอปรกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดี ทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

               จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีความเดือนร้อนเนื่องจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค และผลผลิตทางการเกษตรลดต่ำลง ด้วยเหตุนี้เองสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 โดยทรงพระกรุณาฯโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์  พล.อ.ณพล  บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจพื้นที่และได้อัญเชิญแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการจัดตั้งสถานีฯ มามอบให้แก่คณะทำงาน

ที่ตั้งของโครงการ :

                สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จุดที่ตั้งสถานี พิกัด  UTM X 409340   Y 1967014  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 15,784 ไร่

วัตถุประสงค์ :

                1. จัดหาน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค – บริโภค แก่ราษฎร

                2. ฟื้นฟูสภาพป่าและสภาพแวดล้อม

                3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

                4. ส่งเสริมการทำการเกษตร  ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ลักษณะภูมิประเทศ :

                ที่ตั้งสถานีฯ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 1,20 1,600 เมตร ส่วนพื้นที่ของหมู่บ้านซึ่งทั้ง 3 กลุ่มบ้านรวมกันเป็นบ้านนาเกียน หมู่ที่ 3 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พื้นที่บริเวณหมู่บ้านนาเกียนเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ มีลำน้ำแม่ฮองไหลผ่านตลอดปี ใช้เป็นพื้นที่ทำนาและที่อยู่อาศัย ซึ่งทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน ลักษณะของหินเป็นหินกรวดและหินแกรนิตที่ผุพัง  ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง เกาะยึดตัวกันแบบหลวมๆ มีอัตราการเสี่ยงต่อการพังทลายและการชะล้างหน้าดินหากขาดสิ่งปกคลุมหน้าดิน

ลักษณะภูมิอากาศ :

                สภาพภูมิอากาศนั้น บ้านนาเกียนมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส ในฤดูฝนสภาพอากาศมีความชื้นสูง มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปี 1,300 มิลลิเมตร

ผลการดำเนินงาน :

มี 2 ส่วน คือ การใช้งบปกติ และการใช้งบ กปร.

งบปกติ

                1.ปลูกป่าไม้ทดแทน - ไร่

                2.ปลูกป่าใช้สอย - ไร่

                3.ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 750 ไร่

                4.ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 2-6 ปี 4,350 ไร่

                5.ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 7-10 ปี 750 ไร่

                6.บำรุงป่าใช้สอย 1,700 ไร่

                7.บำรุงสวนเดิมอายุ 2-6 ปี 1,200 ไร่

                8.บำรุงสวนเดิมอายุ 7-10 ปี 500 ไร่

                9.ปลูกป่าหวาย - ไร่

                10.บำรุงป่าหวายอายุ 2-6 ปี 1,050 ไร่

                11.ฝายผสมผสาน 30 แห่ง

                12.ฝายกึ่งถาวร - แห่ง

                13.เพาะชำหญ้าแฝก - กล้า

                14.แนวกันไฟ 30 กม.

งบ กปร.

                1.ปลูกป่าไม้ทดแทน 700 ไร่

                2.ปลูกป่าใช้สอย 700 ไร่

                3.ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 2,400 ไร่

                4.ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 2-6 ปี - ไร่

                5.ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 7-10 ปี - ไร่

                6.บำรุงป่าใช้สอย - ไร่

                7.บำรุงสวนเดิมอายุ 2-6 ปี - ไร่

                8.บำรุงสวนเดิมอายุ 7-10 ปี - ไร่

                9.ปลูกป่าหวาย 600 ไร่

                10.บำรุงป่าหวายอายุ 2-6 ปี - ไร่

                11.ฝายผสมผสาน 600 แห่ง

                12.ฝายกึ่งถาวร 15 แห่ง

                13.เพาะชำหญ้าแฝก 300,000 กล้า

                14.แนวกันไฟ 50 กม.

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547  2556) :

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพชีวิต

                จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 2556 สามารถทำให้ราษฎร มีข้าว พืชผักและอาหารโปรตีนในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ มีการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ มีความรู้เนื่องจากได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง สามารถเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร มีอาชีพเสริม ไม่เกิดปัญหาอาชญากรรม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจากเดิม

สรุปผลสัมฤทธิ์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                1.  พื้นที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,200 1,600 เมตร ทำการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นป่าต้นน้ำ ได้ถึง 5,150 ไร่

                2.  เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพรรณ และสัตว์ป่า ที่หายาก เช่น มีนกเงือก และ ชะนี เข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

                3.   แหล่งน้ำลำธารมีคุณภาพดีไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบจากกรมประมง ก่อนเริ่มดำเนินการลำห้วยแม่ฮองมีปริมาณน้ำน้อยมาก หลังจากตั้งสถานีฯแล้ว มีสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณน้ำท่าอย่างเพียงพอแก่การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งด้านการเกษตร มีการไหลตลอดทั้งปี โดยอัตราการไหลของน้ำ เฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 1,416,385 ลบ.ม/วัน

ที่มาของข้อมูล :

- http://www.fca16.com/newblog/blog.php?id=royalproject53

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>