Tools

E-mail Print PDF

โครงการทับทิมสยาม 03 จังหวัดสระแก้ว

 

โครงการทับทิมสยาม 03 จังหวัดสระแก้ว

พระราชดำริ :

                สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 

ความเป็นมาของโครงการ :

                สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในประเทศกัมพูชา ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรและมีพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น โดยจัดทำโครงการเรียกว่า โครงการทับทิมสยาม กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งของโครงการ :

                โครงการทับทิมสยาม 03 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์ :

                1. เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา

                2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ การศึกษาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านชายแดนไทย - กัมพูชา

                3. เพื่อสนับสนุนอาชีพ สร้างแรงงานและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

                4. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากแปลงพืชอาหารสัตว์ในการผลิตหญ้าสดหรือหญ้าหมักเพื่อใช้เอง และจำหน่ายเสริมรายได้แก่ครอบครัว

ผลการดำเนินงาน :

                1. กิจกรรมการจัดฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 40 ราย โดยคัดเลือกเกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือ ในหมู่บ้านทับทิมสยาม 03 จำนวน 40 ราย เข้ารับการฝึกอบรม เรื่องการจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ และการจัดการด้านอาหารสัตว์ เป็นเวลา 1 วัน

                2. กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร โดยการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจในเรื่องของการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แบบประณีต จำนวน 48 ราย รวมพื้นที่ 200 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องใช้วิธีการตัดและเกี่ยวหญ้าไปเลี้ยงโค-กระบือของตน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วจึงร่วมกับเกษตรกรปลูกหญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง และหญ้าอะตราตัม แบ่งเป็นแปลงย่อยรายละ 4 ไร่ ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดูแลแปลงหญ้าของตนเอง

        จากการประเมินผลการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรให้ความร่วมมือในการจัดการแปลงหญ้าในระดับปานกลาง ทำให้มีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีไว้สำหรับเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกรเอง

                3. กิจกรรมปรับปรุงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวน 300 ไร่ แบ่งเป็นการปรับปรุงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวน 100 ไร่ เพื่อเป็นแปลงหญ้าสาธารณะ โดยใช้ถั่วฮามาต้า ปลูกร่วมกับหญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง เพื่อให้สมาชิกที่อยู่ในโครงการนำ โค-กระบือ เข้าเลี้ยงโดยการปล่อยแทะเล็ม และพื้นที่อีก 200 ไร่ ดำเนินการในลักษณะของการปลูกสร้างแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์แบบประณีต ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดูแลแปลงหญ้า โดยการนำพื้นที่แปลงปล่อยแทะเล็มมาทำเป็นแปลงหญ้าแบบประณีต และคัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในโครงการทับทิมสยาม 03 จำนวน 48 ราย เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบและใช้ประโยชน์รายละ 4 ไร่

ประโยชน์ที่ได้รับ :

                เกษตรกรรู้จักการจัดการและใช้ประโยชน์แปลงพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งการถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้เอง ตลอดจนแนะนำเกษตรกรรายอื่นได้

ที่มาของข้อมูล :

- http://www.dld.go.th/nutrition/Royal_Project/Royal_Project/tubtim03edit.htm

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>