Tools

E-mail Print PDF

โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

 

โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

พระราชดำริ :

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเป็นมาของโครงการ :

                นายวิเชียร ทับทิมเมือง และราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ได้ส่งหนังสือถึง ฯ พณฯ นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2523 ความว่า ราษฎรหมู่ที่ 4, 5, 6 และ 7 ตำบลสินปุนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดน้ำในการทำนา เพราะฝนทิ้งช่วงขอให้ทำการชลประทาน โดยใช้น้ำจากคลองบางกำปรัดเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาเดิม ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,000 ไร่ และอาจบุกเบิกพื้นที่นาได้เพิ่มอีกประมาณ 6,000 ไร่ สำนักชลประทานที่ 11 ได้ตรวจสอบภูมิประเทศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2523 และทำการสำรวจพื้นที่บริเวณหัวงานและแนวคลองส่งน้ำในปีงบประมาณ 2524

                ต่อมานายวิเชียร ทับทิมเมือง ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2526 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้รับไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริ ตามหนังสือของสำนักราชเลขาธิการที่ รล. 003/3355 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2527

ที่ตั้งของโครงการ :

                บ้านโคกหาร หมู่ที่ 6 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

วัตถุประสงค์ :

                เพื่อจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภค และพื้นที่เพาะปลูกยางบางส่วนในเขตหมู่ที่ 4, 5, 6, 7 และ 9 พื้นที่ 4,000 ไร่ของตำบลสินปูน

ผลการดำเนินงาน :

                ก่อสร้างทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ และระบบท่อส่งน้ำ

ประโยชน์ที่ได้รับ :

                1. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 4,777 คน มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และพื้นที่การเกษตรจำนวน 21,000 ไร่

                2. ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกใน  พื้นทที่ฝั่งขวาของโครงการฯ และน้ำเก็บกักเหนือฝาย ประมาณ 0.60  ล้าน ม.3   จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดได้อย่างดี นอกจากนี้ประโยชน์ทางอ้อมเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ละทิ้งพื้นที่เพาะปลูกไปสร้างปัญหาในถิ่นได้อีกโสตหนึ่งด้วย

 ที่มาของข้อมูล :

- http://www.krabiall.com/royal-project.php

- http://km.rdpb.go.th/Project/View/7681

- http://dnfe5.nfe.go.th/reign/king72/south/krabi/king/project1-2.htm

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>