Tools

E-mail Print PDF

โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

 

โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระราชดำริ :

                สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ความเป็นมาของโครงการ :

                ปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาที่ศูนย์ศิลปาชีพ อำเภอวิภาวดี แกนนำ และตัวแทนชุมชนบ้านไกรสร (นายประสงค์ วิชัยดิษฐ์) ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลการกระทบจากการสร้างเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)  และได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านเชี่ยวหลาน ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ และทรงถามถึงปัญหาความต้องการ ความเป็นอยู่ของหมู่บ้านในอำเภอบ้านตาขุน ซึ่งผู้แทนชุมชนบ้านไกรสร ได้ทูลขออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนบ้านไกรสรและชุมชนใกล้เคียง สมเด็จพระนางเจ้าฯ จึงได้พระราชทานโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้า โดยเริ่มดำเนินการในปี 2543 โดยพระราชทานอาคาร อุปกรณ์การทอผ้า

ที่ตั้งของโครงการ :

                หมู่ที่ 5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ :

                เพื่อเป็นการส่งเสริมฝึกอาชีพการทอผ้าให้กับราษฎรในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน :

                สมาชิกได้ฝึกหัดการทอผ้า โดยมีวิทยากรจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง อ.วิภาวดี มาสอนให้เริ่มเปิดสอนรุ่นที่ 1 เมื่อ 15 กันยายน 2543 สมาชิก 36 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 215 คน มีกี่ทอผ้า 96 หลัง ผลการดำเนินงาน สมาชิกทอผ้า โดยกองศิลปาชีพสวนจิตรลดา จัดส่งเส้นด้ายให้กับศูนย์ศิลปาชีพสมาชิกทอผ้าผืนและผ้าขาวม้า จัดส่งไปยังกองศิลปาชีพ ทางกองศิลปาชีพคำนวณตามจำนวนที่ทอได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีจังหวัด ชื่อบัญชี โครงการศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน
เลขที่บัญชี 552354236 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุราษฎร์ธานี โดยผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่าย จำนวน 4 คน คือ

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและข้อมูลสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

โดยมีเงื่อนไขการถอนเงิน บุคคลในลำดับที่ 1 หรือ 2 ลงนามร่วมกับบุคคลในลำดับที่ 3 หรือ 4 ตั้งแต่ปี 2543 สมาชิกศิลปาชีพได้ทอผ้าส่งไปยังกองศิลปาชีพส่วนจิตรลดา และได้รับเงินค่าทอผ้ารวมเป็นเงิน 3,241,950 บาท

ประโยชน์ของโครงการ :

                ช่วยเป็นการส่งเสริมฝึกอาชีพการทอผ้าให้กับราษฎรในพื้นที่

ที่มาของข้อมูล :

- http://km.rdpb.go.th/Project/View/8445

- http://www2.suratthani.go.th/project/p14.html

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>