Tools

E-mail Print PDF

โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

 

โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

พระราชดำริ :

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเป็นมาของโครงการ :

                วันที่ 19 มกราคม 2550 นายชิด เกิดเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก (ในขณะนั้น) ได้มีหนังสือถึงราชเลขาธิการขอพระราชทานโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในฤดูแล้งของราษฎร หมู่ที่ 4,5 และ 6 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด และสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงาน ก.ป.ร. พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งสำนักงาน ก.ป.ร. ได้ร่วมกับกรมชลประทาน ตรวจสอบภูมิประเทศ และพบผู้ถวายฎีกา และ กรมชลประทานได้สรุปผลการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือราษฎร โดยจัดทำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดพร้อมระบบส่งน้ำ เสนอสำนักราชเลขาธิการและสำนักงาน ก.ป.ร. และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551

ที่ตั้งของโครงการ :

                หมู่ที่ 5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

วัตถุประสงค์ :

                1. เพื่อช่วยเหลือราษฎรบริเวณบ้านพุตูม หมู่ที่ 5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด ให้มีน้ำใช้เพื่อ การอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรกรรมได้ตลอดปี ประมาณ 400 ไร่

                2. เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน บริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรีและบริเวณใกล้เคียง

                3. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อบริโภคและเพิ่มรายได้

                4. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน :

                โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14

ผลการดำเนินงาน :

                กรมชลประทานโดยโครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14 ได้ออกแบบรายละเอียด การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 48,000,000 บาท โดยดำเนินการก่อสร้างเขื่อนดินประเภท Zone Type ขนาดความสูง 11.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร สันเขื่อนกว้าง 5.00 เมตร พื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 3.00 ตารางกิโลเมตร ปริมาณเก็บกักน้ำ 297,500 ลูกบาศ์กเมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ :

                ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรของราษฎร จำนวน 142 ครัวเรือน 1,500 คน และสามารถส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน 400 ไร่ และในฤดูแล้ง 50 ไร่ ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ที่มาของข้อมูล :

- http://www.phetchaburi.go.th/data/kingproject/project_19.html

- http://km.rdpb.go.th/Project/View/6259

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>