Tools

E-mail Print PDF

โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นฯ จังหวัดตาก

 

โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราดำริ  จังหวัดตาก

พระราชดำริ :

                สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ความเป็นมาของโครงการ :

                สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ตามคำกราบบังคมทูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผืนป่าแม่ตื่น ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับผืนป่าอมก๋อย ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ ให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ซึ่งจะสามารถรักษาสภาพป่าให้สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืนต่อไป

ที่ตั้งของโครงการ :

                ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ท้องที่ตำบลแม่ตื่น ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระนาดและตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดาก มีเนื้อที่ประมาณ 1,173 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 773,128 ไร่

วัตถุประสงค์ :

                     1. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ผืนที่ป่าให้ดำรงไว้ซึ่งความอุดมสมบรูณ์ เพื่อความชุมชื้นให้แก่ผืนดิน
                     2. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของเขื่อนพระปรมาภิไธยภูมิพลฯ
                     3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการ
                     4. ให้เกิดการพัฒนา เพิ่มคุณค่าของทรัพยากรในพื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์แก่ราษฎร์ในพื้นที่ระยะยาว
                   
 5. ลดจำนวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าโดยใช้หลักกฎหมายและหลักเกณฑ์ทางสังคมรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ป่า ให้ดำรงอยู่ตลอดไป

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน  : 
                         กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ประโยชน์ของโครงการ :

                  การพัฒนาและอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น พื้นที่ทั้งหมด 733,123 ไร่ ทั้งนี้ ในระยะที่ 1 ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ 332.362 ไร่ (531.78 ตารางกิโลเมตร) ในเขตพื้นที่ครัวเรือน 692 ครัวเรือน 3,061 คน ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร การล่าสัตว์ป่า และปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำไม้ไปใช้ประโยชน์

ที่มาของข้อมูล :

http://tak.dnp.go.th/Home_files/Division/dumri

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>