Tools

E-mail Print PDF

โครงการอ่างเก็บน้ําคลองท่างิ้ว หมู่ที่ 1 บ้านท่างิ้ว ตําบลท่างิ้ว อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

โครงการอ่างเก็บน้ําคลองท่างิ้ว หมู่ที่ 1 บ้านท่างิ้ว ตําบลท่างิ้ว อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

พระราชดำริ :

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเป็นมาของโครงการ :

                ราษฎรตําบลท่างิ้ว ตําบลหนองช้างแล่น และตําบลห้วยนาง ได้มีหนังสือของพระราชทานสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2532 ต่อมาสํานักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 0005/3231 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2533 แจ้งกรม ฯ ว่าได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ที่ตั้งของโครงการ :

                หัวเขื่อนคลองท่างิ้ว ตั้งอยู่บนคลองท่างิ้ว ในเขตตําบลคลองท่างิ้ว อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี (2537 2543) ขนาดความจุ 18.50 ล้านลูกบาศก์เมตร

วัตถุประสงค์ :

                1. เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ต้นน้ำบริเวณหุบเขาควนหินแก้ว เหนือน้ำตกหลาด่าน สําหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนไว้ทําการเกษตรกรรม พื้นที่ประมาณ 12,700 ไร่ ฤดูแล้งและภาวะขาดแคลนน้ำในฤดูฝน หรือในระยะฝนทิ้งช่วงของฤดูกาลเพาะปลูกบริเวณที่ราบ ตําบลท่างิ้ว ตําบลหนองช้างแล่น และ ตําบลห้วยนาง ให้สามารถประกอบการเกษตรกรรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลของการเพาะปลูก

                2. เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สําหรับการอุปโภค บริโภค ในฤดูแล้งหรือช่วงที่ราษฎรประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำประมาณ 22 หมู่บ้าน ใน 3 ตําบล ดังกล่าวข้างต้น และตําบลใกล้เคียงที่สามารถช่วยเหลือได้

                3. เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ฯ ให้ดีขึ้นโดยการสนับสนุนแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฯลฯ

                4. เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำ โดยมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสามารถยกระดับน้ำใต้ดินบริเวณป่าไม้ต้นน้ำ คงความชุ่มชื้นของทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติไว้

                5. เพื่อเป็นแหล่งน้ำดินสําหรับการประปาของอําเภอห้วยยอดในอนาคต

ผลการดำเนินงาน :

        กรมชลประทาน ได้ดำเนินการศึกษา รายละเอียด สำรวจ และออกแบบโครงการ พร้อมทั้งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว และระบบส่งน้ำ รวมความยาวประมาณ 13.10 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2543 โดยอ่างเก็บน้ำมีสัน
เขื่อนกว้าง
8 เมตร ยาว 330 เมตร สูง 40 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 18.50 ล้านลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ :

                1. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบางส่วนในพื้นที่ ตําบลท่างิ้ว ตําบลหนองช้างแล่น ตําบลห้วยนางและตําบลใกล้เคียง ที่อยู่ราบท้ายน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วในยามขาดแคลนน้ำหรือฝนทิ้งช่วงได้พื้นที่ชลประทานประมาณ 12,700 ไร่ และช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งประมาณ 5,600 ไร่

                2. สามารถเก็บกักน้ำไว้เพื่อการอุปโภค บริโภค ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ประมาณ 22 หมู่บ้าน ใน 3 ตําบล ดังกล่าวข้างต้น

                3. สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นไม้ โดยที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสามารถยกระดับน้ำใต้ดินบริเวณป่าไม้ต้นน้ำ ให้ความชุ่มชื้นของทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติ

ที่มาของข้อมูล :

http://www.rdpb.go.th/rdpb/upload/document/305_project.pdf

http://km.rdpb.go.th/Project/View/7737

- http://raktrang.trangzone.com/news.php?id=2017

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>