Tools

E-mail Print PDF

โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ที่ 11 (ฟาร์มขุนแตะ) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ที่ 11 (ฟาร์มขุนแตะ) 
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำริ : 

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ความเป็นมาของโครงการ :

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2540 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรที่โรงเรียนบานขุนแปะ ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดมีราษฎรจากตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง ไปเขาเฝาและขอพระราชทานความชวย เนื่องจากไมมีงานทําหลังจากเลิกเสพยาเสพติด พระองคมีพระราชเสาวนียใหนายสหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษและคณะ ใหดําเนินการจัดตั้งฟารมตัวอยางบานขุนแตะขึ้น และใหจัดจางแรงงานราษฎรยากจน

ที่ตั้งของโครงการ :

ตั้งอยูที่บานขุนแตะ หมูที่ 5 ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พิกัด UTM 47Q E 0447910 N2933576 ระวางแผนที่ 4745 1V ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาจอมทอง

วัตถุประสงค์ :

1. สงเสริมราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ใหมีรายไดเสริมจากการดําเนินงานฟารม 

  2. เปนแหลงอาหารใหราษฎรในพื้นที่โครงการฯ 

3. เปนแหลงขอมูลจากการสาธิตและทดลองของสวนราชการที่ดําเนินกิจกรรมในฟารม 

  4. เปนแหลงศึกษาและถายทอดกรรมวิธีดําเนินกิจกรรมที่ไดผล ราษฎรนําไปปฏิบัติเองโดยใหใชวัสดุ/อุปกรณที่มีอยูในทองถิ่นใหมากที่สุด 

  5. ขยายพื้นที่ปาไมในบริเวณโครงการฯ

การดําเนินงาน :

  สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนขาวบริโภคของราษฎรบานขุนแตะไดครบทุกครอบครัวแลว แตบานหินเหล็กไฟยังคงเหลือบางสวนที่จะพยายามจัดหางบประมาณไปดําเนินการใหครบถวนตอไป ราษฎรที่ไดรับการขุดนาไดมีขอตกลงวาจะไมขยายพื้นที่ทํากิน บุกรุกทําลายปา และจะชวยกันรักษาปาอนุรักษของชุมชนใหคงอยูตลอดไป โดยราษฎรสวนใหญทํานา ไร สวน รับจาง เพาะปลูกตามฤดู มีพืชเศรษฐกิจไดแก กาแฟ พลับ กะหล่ำ ถั่ว รายไดเฉลี่ย 45,000 บาท/ครัวเรือน/ป 

  ปจจุบันโครงการฯ ไดจางแรงงานราษฎรจากบานขุนแตะและหมูบานใกลเคียงเขาทํางานในฟารมตัวอยางฯ จํานวน 280 คน ในอัตราคาจางวันละ 80 บาท โดยกิจกรรมที่ดําเนินงานในพื้นที่โครงการฯ ประกอบดวย 

  1. ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 

  2. ปลูกกาแฟ 

  3. ปลูกพืชสมุนไพร 

  4. ปลูกหมอนไหม 

  5. ปลูกไมผลไมดอกไมประดับ 

  6. การเลี้ยงเปดเทศ , เปดบาบารี 

  7. การเลี้ยงไก 

  8. การเลี้ยงปลากดหลวงและปลานิลแปลงเพศ 

  9. การเลี้ยงสุกรจินหัวและหมูปา 

  10. การเลี้ยงแกะขน 

  11. การเลี้ยงเกง , กระตาย , เนื้อทราย  

12. ผลิตปุยชีวภาพ

  13. การแปรรูปผลผลิตชาใบหมอน

  14. การตลาดและประชาสัมพันธ

พื้นที่เปาหมาย :

  มีจํานวน 3 หมูบาน ไดแก บานขุนแตะ บานหวยมะนาว และบานหินเหล็กไฟ ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ราษฎรจํานวน 330 ครัวเรือน ชาย 545 คน หญิง 656 คน รวมทั้งสิ้น 1,201 คน 

ขอบเขตโครงการ :

  พื้นที่ดําเนินการอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาจอมทอง อุทยานแหงชาติออบหลวง และอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท มีเนื้อที่รับผิดชอบประมาณ 29,166 ไร โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ จดบานขุนยะ ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง 

 ทิศใต จดบานหวยขนุน ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง 

 ทิศตะวันออก จดบานหวยสมปอย ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง 

 ทิศตะวันตก จดตําบลทาผา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม่

ผลการดำเนินงาน :

1. คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการดีขึ้น โดยเฉพาะการมีขาวและอาหารบริโภคอยางพอเพียงตลอดป ปญหาการวางงานลดลงอยางเห็นไดชัด เพราะไดเขามาทํางานในฟารม ทําใหมีรายไดทุกเดือนสามารถสงลูกหลานไปเรียนหนังสือตอในระดับสูงขึ้น การอพยพ ไปทํางานที่อื่นนอยลง มีความรักสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชนเผาไดอยางเหนียว เชน การแตงกาย ชุดประจําเผา การซอ การรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม 

  2. ราษฎรใหความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยวิถีของทองถิ่นดําเนินการควบคูไปกับการดูแลของภาครัฐ เชน การจัดตั้งกฎระเบียบปาอนุรักษ กฎระเบียบหมูบาน กฎระเบียบพื้นที่ทํากิน การปองกันไฟปา การตรวจปา การปลูกหญาแฝก ขณะนี้ในหมูบานไมเกิดไฟปาแลว มีเพียงการลุกลามมาจากที่อื่น ซึ่งราษฎรก็ชวยกันดับและ ทําแนวกันไฟ ผลจากการอนุรักษและการปองกันไฟปานี้เองไดทําใหพื้นที่โครงการฯ มีปาไมอุดมสมบูรณขึ้น 

ประโยชนที่ราษฎรไดรับ :

  1. ราษฎรมีรายไดเพิ่มจากการรับจางแรงงานภายในโครงการฟารมตัวอยาง 

2. ไดรับความรูทางการเกษตรและปศุสัตวอยางถูกหลักวิชาการ สามารถนําไปประยุกตใชกับการประกอบอาชีพของตนเอง 

3. มีแหลงอาหารราคาถูกและปลอดสารพิษบริโภค 

  4. มีแหลงน้ำสําหรับบริโภคและทําการเกษตรอยางเพียงพอ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต :

การขุดนาขั้นบันได โดยหนวยโครงการพัฒนาปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําริสวนปาสิริกิติ์ที่ 11 (ฟารมขุนแตะ) ดําเนินการขุดนาขั้นบันไดใหราษฎรที่มีฐานะยากจนและไมมีขาวเพียงพอตอการบริโภค 

  - ป 2555 ดําเนินการขุดนาใหราษฎรบานขุนแตะ จํานวน 39 ครอบครัว เนื้อที่ 35 ไร 2 งาน 

  - ป 2556 ดําเนินการขุดนาใหราษฎรบานขุนแตะ บานหินเหล็กไฟ จํานวน 41 ครอบครัว เนื้อที่ 41 ไร่

ที่มาของข้อมูล : 

- http://www.rdpb.go.th/rdpb/upload/document/001_farm3.pdf

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>