Tools

E-mail Print PDF

โครงการเพาะเลี้ยงกบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

 
โครงการเพาะเลี้ยงกบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
 

พระราชดำริ :

                สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ความเป็นมาของโครงการ :

                ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2538 นั้น ทรงทราบว่าในหลายพื้นที่สัตว์ประเภทกบในธรรมชาติได้ลดจำนวนจนแทบไม่พบเห็น จึงทรงมีพระราชดำริความว่า “...ควรดำเนินการสาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประเภทกบ เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและเป็นอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรต่อไป...

                กบเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งมีการแพร่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย โดยจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตราษฎรไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากสภาวะแวดล้อมธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สืบเนื่องจากต้นน้ำลำธารถูกทำลายไปทำให้ความชื้นในธรรมชาติลดลง และแหล่งหลบซ่อนอาศัยหรือแหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติลดลงตามไปด้วย อีกทั้งการใช้ยาปราบศัตรูพืช และยาปราบวัชพืชของเกษตรกรไทยไม่ถูกต้อง ทำให้กบในธรรมชาติถูกทำลายลง ซึ่งเป็นการตัดวงจรตัวห้ำ ซึ่งใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยธรรมชาติ ทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตร ดังนั้นการผลิตพันธุ์กบและเขียดเพื่อปล่อยลงในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์โดยตรงแล้ว ยังช่วยควบคุมแมลงตามธรรมชาติให้เข้าสู่ภาวะสมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งจะให้ผลดีทางอ้อมแก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชสวนและพืชไร่ ตลอดจนการเพาะพันธุ์กบภูเขาเพื่อปล่อยตามอุทยานแห่งชาติต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณของกบภูเขา เช่น กบเปอะ กบจุกซึ่งปัจจุบันพบเห็นได้น้อยมากตามธรรมชาติทั่วไป ซึ่งกรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ได้เป็นผลสำเร็จ และนำไปปล่อยคืนธรรมชาติ โดยเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติ และสามารถเป็นอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภคต่อไป

ที่ตั้งของโครงการ :

                พื้นที่อําเภอแมริม อําเภอแมแจม และอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

วัตถุประสงค์ :

                1. เพื่อเพิ่มผลผลิตกบในแหล่งน้ำธรรมชาติและอนุรักษ์มิให้สูญพันธุ์

                2. เพื่อเป็นการเพิ่มอาหารโปรตีนและเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่

                3. จัดทำโครงการสาธิตการเพาะเลี้ยงกบพันธุ์ภูเขาและเขียวแลว และทดลองเพาะพันธุ์กะท่าง (Salamander)

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน :

                - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

                - ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                - สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง

ผลการดำเนินงาน :

                1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 202,500 ตัว

                2. ติดตามแนะนำเกษตรกร 10 ครั้ง

ที่มาของข้อมูล :

- http://extension.fisheries.go.th/royal_fisheries/index.php?name=project&file=readproject&id=4-

- http://www.moac.go.th/download/pdf/q8-9.pdf

 

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>