Tools

E-mail Print PDF

โครงการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

 
โครงการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

  

พระราชดำริ :

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แนวพระราชดำริ :

                วันที่ 14 สิงหาคม 2537 สรุปความวา ใหจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อทดลองปลูกและฟนฟูสภาพปาชายเลน เพื่อใหระบบนิเวศปาชายเลนกลับคืนสูธรรมชาติ

                วันที่ 17 สิงหาคม 2537 สรุปความวา ใหดําเนินการศึกษาหาวิธีที่จะดูแลรักษาใหตนไมชายเลนที่ปลูกไวนี้ใหอยูรอด และใหดําเนินการปลูกปาชายเลนตอไปในพื้นที่ที่เหลืออยูทั้งสองแหง ที่บริเวณคลองบางตราใหญและคลองบางตรานอย

                วันที่ 2 เมษายน 2541 สรุปความวา ใหหาวิธีการฟนฟูปาชายเลนและฟนฟูดินเสื่อมโทรมดังกลาวใหเปนพื้นที่สีเขียวและมีความสวยงามตามธรรมชาติ เพื่อใชเปนที่นันทนาการและเปนพื้นที่สําหรับศึกษาระบบนิเวศที่ไดปรับตัวหลังจากมีการปรับปรุงพื้นที่แลว

ความเป็นมาของโครงการ :

                ปี 2543 กองบัญชาการ ตชด. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ และมูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวันฯ ไดร่วมกันจัดตั้งอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ ณ คายพระรามหก อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี เพื่อนอมเกลาฯ ถวาย 905 ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา และไดรับพระราชทานนามวา อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร

                วันที่ 9 พฤษภาคม 2544 เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แจงใหกองบัญชาการ ตชด. ทราบวา ไดนําแผนงานปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบริเวณอุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร บรรจุไวในโครงการศึกษาแผนแมบทการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ตั้งแตปากแมน้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ถึงปากแมน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2544 เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ กราบบังคมทูล

905 เรื่องการจัดทําโครงการศูนยพลังงาน โดยรับงบประมาณจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

สํานักงานนโยบายพลังงาน

                ป 2545 เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินโครงการ

ปรับสภาพภูมิทัศนระบบนิเวศชายฝงทะเลในพื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 6 พรอมจัดทําเสนทาง

เดินศึกษาธรรมชาติพื้นที่ปาชายเลน และสรางหองแสดงนิทรรศการระบบนิเวศชายฝงบริเวณสนามยิงปนเกาของ

คายพระรามหก ตอมาไดสงมอบใหกองบัญชาการ ตชด. รับไปดูแลบํารุงรักษา

                ป 2551 905 เสด็จฯ ทรงเปดอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรอยางเปนทางการ นับตั้งแตนั้นมา

อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรไดเปดใหบริการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาเรียนรูและจัดคายฝกอบรมให

กลุมเปาหมายและผูสนใจทั่วไป มีจํานวนผูใชบริการปละกวา 60,000 คน

ที่ตั้งของโครงการ :

                เขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในส่วนที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเลครอบคลุมพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของค่ายพระรามหก และค่ายนเรศวร สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รวมพื้นที่ประมาณ 2,600 ไร่ ในระยะแรกสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ดำเนินการตามกิจกรรมของอุทยานฯ จำนวน 1,800 ไร่

วัตถุประสงค์ :

                1. เสริมระดับการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านพลังงาน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                2. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน

                3. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่อุทยานฯ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ และระบบนิเวศที่สมดุลให้สามารถใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน

                4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เร่งจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส่งผลให้เกิดจิตสำนึกด้านพลังงาน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                5. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อุทยานฯ เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

                6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้อุทยานฯ เป็นที่รู้จักและดึงดูดความสนใจของสาธารณชน เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

                7. จัดหาทรัพยากรในการบริหารจัดการอุทยานฯ อย่างเพียงพอ หลากหลายและยั่งยืน

                8. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของอุทยานฯ ให้ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน :

                กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตำรวจ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การดำเนินงาน :

                อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (เป็นกองทุนของ สนพ.) ประมาณ 113 ลานบาท ในกรอบระยะเวลา 5 ป (ป 2550-2555) เพื่อใชในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและการบริหารจัดการศูนยพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม ซึ่งอุทยานฯ ไดนําเงินกองทุนจํานวนดังกลาวมาตั้งเปนกองทุนรายจ่าย เพื่อใชเปนงบบุคลากร งบบริหารจัดการ และงบดําเนินงานโครงการตามสัญญาผูกพันกับ สนพ.

                ในปีงบประมาณ 2556 สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณ กปร. ให้แก่ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อดำเนินงานกิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและสะพานแขวน จำนวน 3,500,000 บาท และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 500,000 บาท

แนวทางในการดำเนินงาน :

                1. ฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศน์ชายฝั่งป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าบก ในพื้นที่ให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม และมีความหลากหลายทางชีวภาพ

                2. บูรณะและอนุรักษ์หมู่อาคารพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตลอดจนส่วนประกอบทางกายภาพในพื้นที่ให้คงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนเอกลักษณ์ในท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย

                3. พัฒนาให้เป็นแหล่งสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและนานาชาติ

                4. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในระดับประเทศและนานาชาติ

ผู้ได้รับประโยชน์ :

                1. เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และเป็นแหล่งศึกษา กระตุ้น สร้างความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประวัติศาสตร์ของคนทั่วไปอีกด้วย

                2. ผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของโครงการฯ ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข้าพื้นที่โครงการ

                3. ในส่วนของการบำบัดน้ำเสีย จะช่วยลดมลภาวะของน้ำเสียจากชุมชนที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวให้ดีขึ้น และยังนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

ที่มาของข้อมูล :

http://www.rdpb.go.th/RDPB/Front/Projects/ImportantDetail.aspx?projectid=136

http://www.rdpb.go.th/rdpb/upload/document/136_project56.pdf

- http://sirindhornpark.or.th/2014/TH/about2.php

http://www.l3nr.org/posts/406137
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>