Tools

E-mail Print PDF

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ฯ

 
 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่
  
พระราชดำริ :

                สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ความเป็นมาของโครงการ :

                สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริเมื่อเดือนมีนาคม 2536 กับ พลโทยิ่งยศ โชติพิมาย  แม่ทัพภาคที่ 3   (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) และเมื่อเดือนมีนาคม 2547 มีพระราชดำริ กับนายโกวิท  ปัญญาตรง  ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริกับความมั่นคง  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ณ    อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    สรุปความได้ว่าให้พิจารณาหนทางในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี  ซึ่งเป็นกล้วยไม้ไทยที่หายากและใกล้จะสูญพันธ์ไปจากแผ่นดินไทย  เนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากป่าส่งไปจำหน่าย ยังต่างประเทศและให้หน่วยงานที่ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ที่ตั้งของโครงการ :

                119 หมู่7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

 วัตถุประสงค์ :

                1. เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า

                2. เพื่อรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าเพื่อการศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว

                3. เพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า

                4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและจำหน่ายกล้วยไม้ป่าที่ได้จากการขยายพันธุ์

                5. เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าหายาก

                6. เพื่อขจัดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้ออกจากป่าธรรมชาติซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ของกล้วยไม้

 

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน :

                สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16

                นายทศพร ธนามี ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 7วนายทศพร ธนามี ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 7

ผลการดำเนินงาน :

                1. จัดทำระบบกรองน้ำาถังคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร สูง 4 เมตร จำนวน 2 ถัง พร้อมด้วยวัสดุกรองและวางระบบน้ำพ่นไอหมกในโรงเรือนกล้วยไม้ จำนวน 3 โรงเรือน พร้อมทั้งดำเนินการซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับ และจัดอบรมหลักสูตรทำดอกไม้สดอบแห้ง ด้วยซิลิก้าทราย จำนวน 60 คน

                2.  งานอำนวยการและบริหารโครงการ 1 งาน

                     งานอำนวยการ  ได้ทำงานด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานอำนวยการ ต่าง ๆรวมทั้งการเตรียมการรับเสด็จฯ

                3.  งานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1 ระบบ

                     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทองได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

                4.  เรือนเพาะชำกล้าไม้ 2 หลัง

                     ก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้จำนวน 2 หลัง  ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

                5.  งานอนุบาล  ดูแลรักษาและขยายพันธุ์กล้วยไม้ในเรืองเพาะชำ 1 งาน

                    ดูแลรักษาและขยายพันธุ์กล้วยไม้ในเรือนเพาะชำ และดูแล  อนุบาลกล้วยไม้ที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีต่างๆ

                6.  งานศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีในสภาพปลอดเชื้อ 1 งาน

                     ศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี  ขยายพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการประสานงานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ได้รับประโยชน์ :

                เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าหายากกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของกล้วยไม้รองเท้านารี ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ลดปัญหาการลักลอบ นำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่าย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

                1.  สามารถขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าหายากได้เพิ่มมากขึ้น

                2.  สามารถนำกล้วยไม้ป่ากลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ

                3.  ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

                4.  ลดปัญหาการลักลอยนำกล้วยไม้ป่าออกมาจำหน่าย

 

ที่มาของข้อมูล :

http://www.chiangmai.go.th/project/doiintanon.html

http://www.rdpb.go.th/rdpb/Upload/Document/380_project.pdf

 

 

 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>